1. pwV amaurwqhsetai crusion alloiwqhsetai to argurion to agaqon execuqhsan liqoi agioi ep' archV paswn exodwn

2. uioi siwn oi timioi oi ephrmenoi en crusiw pwV elogisqhsan eiV aggeia ostrakina erga ceirwn keramewV

3. kai ge drakonteV exedusan mastouV eqhlasan skumnoi autwn qugatereV laou mou eiV aniaton wV strouqion en erhmw

4. ekollhqh h glwssa qhlazontoV proV ton farugga autou en diyei nhpia hthsan arton o diaklwn ouk estin autoiV

5. oi esqonteV taV trufaV hfanisqhsan en taiV exodoiV oi tiqhnoumenoi epi kokkwn periebalonto kopriaV

6. kai emegalunqh anomia qugatroV laou mou uper anomiaV sodomwn thV katestrammenhV wsper spoudh kai ouk eponesan en auth ceiraV

7. ekaqariwqhsan naziraioi authV uper ciona elamyan uper gala epurrwqhsan uper liqouV sapfeirou to apospasma autwn

8. eskotasen uper asbolhn to eidoV autwn ouk epegnwsqhsan en taiV exodoiV epagh derma autwn epi ta ostea autwn exhranqhsan egenhqhsan wsper xulon

9. kaloi hsan oi traumatiai romfaiaV h oi traumatiai limou eporeuqhsan ekkekenthmenoi apo genhmatwn agrwn

10. ceireV gunaikwn oiktirmonwn hyhsan ta paidia autwn egenhqhsan eiV brwsin autaiV en tw suntrimmati thV qugatroV laou mou

11. sunetelesen kurioV qumon autou execeen qumon orghV autou kai anhyen pur en siwn kai katefagen ta qemelia authV

12. ouk episteusan basileiV ghV panteV oi katoikounteV thn oikoumenhn oti eiseleusetai ecqroV kai ekqlibwn dia twn pulwn ierousalhm

13. ex amartiwn profhtwn authV adikiwn ierewn authV twn ekceontwn aima dikaion en mesw authV

14. esaleuqhsan egrhgoroi authV en taiV exodoiV emolunqhsan en aimati en tw mh dunasqai autouV hyanto endumatwn autwn

15. aposthte akaqartwn kalesate autouV aposthte aposthte mh aptesqe oti anhfqhsan kai ge esaleuqhsan eipate en toiV eqnesin ou mh prosqwsin tou paroikein

16. proswpon kuriou meriV autwn ou prosqhsei epibleyai autoiV proswpon ierewn ouk elabon presbutaV ouk hlehsan

17. eti ontwn hmwn exelipon oi ofqalmoi hmwn eiV thn bohqeian hmwn mataia aposkopeuontwn hmwn apeskopeusamen eiV eqnoV ou swzon

18. eqhreusamen mikrouV hmwn tou mh poreuesqai en taiV plateiaiV hmwn hggiken o kairoV hmwn eplhrwqhsan ai hmerai hmwn parestin o kairoV hmwn

19. koufoi egenonto oi diwkonteV hmaV uper aetouV ouranou epi twn orewn exhfqhsan en erhmw enhdreusan hmaV

20. pneuma proswpou hmwn cristoV kuriou sunelhmfqh en taiV diafqoraiV autwn ou eipamen en th skia autou zhsomeqa en toiV eqnesin

21. caire kai eufrainou qugater idoumaiaV h katoikousa epi ghV kai ge epi se dieleusetai to pothrion kuriou kai mequsqhsh kai apoceeiV

22. exelipen h anomia sou qugater siwn ou prosqhsei eti apoikisai se epeskeyato anomiaV sou qugater edwm apekaluyen epi ta asebhmata sou

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina