1. kai iericw sugkekleismenh kai wcurwmenh kai ouqeiV exeporeueto ex authV oude eiseporeueto

2. kai eipen kurioV proV ihsoun idou egw paradidwmi upoceirion sou thn iericw kai ton basilea authV ton en auth dunatouV ontaV en iscui

3. su de peristhson auth touV macimouV kuklw

5. kai estai wV an salpishte th salpiggi anakragetw paV o laoV ama kai anakragontwn autwn peseitai automata ta teich thV polewV kai eiseleusetai paV o laoV ormhsaV ekastoV kata proswpon eiV thn polin

6. kai eishlqen ihsouV o tou nauh proV touV iereiV

7. kai eipen autoiV legwn paraggeilate tw law perielqein kai kuklwsai thn polin kai oi macimoi paraporeuesqwsan enwplismenoi enantion kuriou

8. kai epta iereiV econteV epta salpiggaV ieraV parelqetwsan wsautwV enantion tou kuriou kai shmainetwsan eutonwV kai h kibwtoV thV diaqhkhV kuriou epakolouqeitw

9. oi de macimoi emprosqen paraporeuesqwsan kai oi iereiV oi ouragounteV opisw thV kibwtou thV diaqhkhV kuriou poreuomenoi kai salpizonteV

10. tw de law eneteilato ihsouV legwn mh boate mhde akousatw mhqeiV umwn thn fwnhn ewV an hmeran autoV diaggeilh anabohsai kai tote anabohsete

11. kai perielqousa h kibwtoV thV diaqhkhV tou qeou thn polin euqewV aphlqen eiV thn parembolhn kai ekoimhqh ekei

12. kai th hmera th deutera anesth ihsouV to prwi kai hran oi iereiV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou

13. kai oi epta iereiV oi feronteV taV salpiggaV taV epta proeporeuonto enantion kuriou kai meta tauta eiseporeuonto oi macimoi kai o loipoV ocloV opisqe thV kibwtou thV diaqhkhV kuriou kai oi iereiV esalpisan taiV salpigxi kai o loipoV ocloV apaV periekuklwse thn polin egguqen

14. kai aphlqen palin eiV thn parembolhn outwV epoiei epi ex hmeraV

15. kai th hmera th ebdomh anesthsan orqrou kai perihlqosan thn polin exakiV

16. kai th periodw th ebdomh esalpisan oi iereiV kai eipen ihsouV toiV uioiV israhl kekraxate paredwken gar kurioV umin thn polin

17. kai estai h poliV anaqema auth kai panta osa estin en auth kuriw sabawq plhn raab thn pornhn peripoihsasqe authn kai osa estin en tw oikw authV

18. alla umeiV fulaxasqe sfodra apo tou anaqematoV mhpote enqumhqenteV umeiV autoi labhte apo tou anaqematoV kai poihshte thn parembolhn twn uiwn israhl anaqema kai ektriyhte hmaV

19. kai pan argurion h crusion h calkoV h sidhroV agion estai tw kuriw eiV qhsauron kuriou eisenecqhsetai

20. kai esalpisan taiV salpigxin oi iereiV wV de hkousen o laoV thn fwnhn twn salpiggwn hlalaxen paV o laoV ama alalagmw megalw kai iscurw kai epesen apan to teicoV kuklw kai anebh paV o laoV eiV thn polin

21. kai aneqematisen authn ihsouV kai osa hn en th polei apo androV kai ewV gunaikoV apo neaniskou kai ewV presbutou kai ewV moscou kai upozugiou en stomati romfaiaV

22. kai toiV dusin neaniskoiV toiV kataskopeusasin eipen ihsouV eiselqate eiV thn oikian thV gunaikoV kai exagagete authn ekeiqen kai osa estin auth

23. kai eishlqon oi duo neaniskoi oi kataskopeusanteV thn polin eiV thn oikian thV gunaikoV kai exhgagosan raab thn pornhn kai ton patera authV kai thn mhtera authV kai touV adelfouV authV kai panta osa hn auth kai pasan thn suggeneian authV kai katesthsan authn exw thV parembolhV israhl

24. kai h poliV eneprhsqh empurismw sun pasin toiV en auth plhn arguriou kai crusiou kai calkou kai sidhrou edwkan eiV qhsauron kuriou eisenecqhnai

25. kai raab thn pornhn kai panta ton oikon ton patrikon authV ezwgrhsen ihsouV kai katwkhsen en tw israhl ewV thV shmeron hmeraV dioti ekruyen touV kataskopeusantaV ouV apesteilen ihsouV kataskopeusai thn iericw

26. kai wrkisen ihsouV en th hmera ekeinh enantion kuriou legwn epikataratoV o anqrwpoV oV oikodomhsei thn polin ekeinhn en tw prwtotokw autou qemeliwsei authn kai en tw elacistw autou episthsei taV pulaV authV kai outwV epoihsen ozan o ek baiqhl en tw abirwn tw prwtotokw eqemeliwsen authn kai en tw elacistw diaswqenti epesthsen taV pulaV authV

27. kai hn kurioV meta ihsou kai hn to onoma autou kata pasan thn ghn

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina