1. egrayen de o basileuV telh epi thn basileian thV te ghV kai thV qalasshV

2. kai thn iscun autou kai andragaqian plouton te kai doxan thV basileiaV autou idou gegraptai en bibliw basilewn perswn kai mhdwn eiV mnhmosunon

3. o de mardocaioV diedeceto ton basilea artaxerxhn kai megaV hn en th basileia kai dedoxasmenoV upo twn ioudaiwn kai filoumenoV dihgeito thn agwghn panti tw eqnei autou .

4. kai eipen mardocaioV para tou qeou egeneto tauta

5. emnhsqhn gar peri tou enupniou ou eidon peri twn logwn toutwn oude gar parhlqen ap' autwn logoV

6. h mikra phgh h egeneto potamoV kai hn fwV kai hlioV kai udwr polu esqhr estin o potamoV hn egamhsen o basileuV kai epoihsen basilissan

7. oi de duo drakonteV egw eimi kai aman

8. ta de eqnh ta episunacqenta apolesai to onoma twn ioudaiwn

9. to de eqnoV to emon outoV estin israhl oi bohsanteV proV ton qeon kai swqenteV kai eswsen kurioV ton laon autou kai errusato kurioV hmaV ek pantwn twn kakwn toutwn kai epoihsen o qeoV ta shmeia kai ta terata ta megala a ou gegonen en toiV eqnesin

10. dia touto epoihsen klhrouV duo ena tw law tou qeou kai ena pasi toiV eqnesin

11. kai hlqon oi duo klhroi outoi eiV wran kai kairon kai eiV hmeran krisewV enwpion tou qeou kai en pasi toiV eqnesin

12. kai emnhsqh o qeoV tou laou autou kai edikaiwsen thn klhronomian autou

13. kai esontai autoiV ai hmerai autai en mhni adar th tessareskaidekath kai th pentekaidekath tou autou mhnoV meta sunagwghV kai caraV kai eufrosunhV enwpion tou qeou kata geneaV eiV ton aiwna en tw law autou israhl

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina