1. thV de epistolhV estin to antigrafon tode basileuV megaV artaxerxhV toiV apo thV indikhV ewV thV aiqiopiaV ekaton eikosi epta cwrwn arcousi kai toparcaiV upotetagmenoiV tade grafei

2. pollwn eparxaV eqnwn kai pashV epikrathsaV oikoumenhV eboulhqhn mh tw qrasei thV exousiaV epairomenoV epieikesteron de kai meta hpiothtoV aei diexagwn touV twn upotetagmenwn akumatouV dia pantoV katasthsai biouV thn te basileian hmeron kai poreuthn mecri peratwn parexomenoV ananewsasqai te thn poqoumenhn toiV pasin anqrwpoiV eirhnhn

3. puqomenou de mou twn sumboulwn pwV an acqeih touto epi peraV swfrosunh par' hmin dienegkaV kai en th eunoia aparallaktwV kai bebaia pistei apodedeigmenoV kai deuteron twn basileiwn geraV apenhnegmenoV aman

4. epedeixen hmin en pasaiV taiV kata thn oikoumenhn fulaiV anamemeicqai dusmenh laon tina toiV nomoiV antiqeton proV pan eqnoV ta te twn basilewn parapempontaV dihnekwV diatagmata proV to mh katatiqesqai thn uf' hmwn kateuqunomenhn amemptwV sunarcian

5. dieilhfoteV oun tode to eqnoV monwtaton en antiparagwgh panti dia pantoV anqrwpw keimenon diagwghn nomwn xenizousan parallasson kai dusnooun toiV hmeteroiV pragmasin ta ceirista sunteloun kaka kai proV to mh thn basileian eustaqeiaV tugcanein

6. prostetacamen oun touV shmainomenouV umin en toiV gegrammenoiV upo aman tou tetagmenou epi twn pragmatwn kai deuterou patroV hmwn pantaV sun gunaixi kai teknoiV apolesai olorrizei taiV twn ecqrwn macairaiV aneu pantoV oiktou kai feidouV th tessareskaidekath tou dwdekatou mhnoV adar tou enestwtoV etouV

7. opwV oi palai kai nun dusmeneiV en hmera mia biaiwV eiV ton adhn katelqonteV eiV ton metepeita cronon eustaqh kai ataraca parecwsin hmin dia telouV ta pragmata

8. kai edehqh kuriou mnhmoneuwn panta ta erga kuriou kai eipen

9. kurie kurie basileu pantwn kratwn oti en exousia sou to pan estin kai ouk estin o antidoxwn soi en tw qelein se swsai ton israhl

10. (10-11) oti su epoihsaV ton ouranon kai thn ghn kai pan qaumazomenon en th up' ouranon kai kurioV ei pantwn kai ouk estin oV antitaxetai soi tw kuriw

11. (10-11)

12. (12-13) su panta ginwskeiV su oidaV kurie oti ouk en ubrei oude en uperhfania oude en filodoxia epoihsa touto to mh proskunein ton uperhfanon aman oti hudokoun filein pelmata podwn autou proV swthrian israhl

13. (12-13)

14. alla epoihsa touto ina mh qw doxan anqrwpou uperanw doxhV qeou kai ou proskunhsw oudena plhn sou tou kuriou mou kai ou poihsw auta en uperhfania

15. kai nun kurie o qeoV o basileuV o qeoV abraam feisai tou laou sou oti epiblepousin hmin eiV katafqoran kai epequmhsan apolesai thn ex archV klhronomian sou

16. mh uperidhV thn merida sou hn seautw elutrwsw ek ghV aiguptou

17. epakouson thV dehsewV mou kai ilasqhti tw klhrw sou kai streyon to penqoV hmwn eiV euwcian ina zwnteV umnwmen sou to onoma kurie kai mh afanishV stoma ainountwn soi

18. kai paV israhl ekekraxan ex iscuoV autwn oti qanatoV autwn en ofqalmoiV autwn

“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina