1. qelw gar umaV eidenai hlikon agwna ecw peri umwn kai twn en laodikeia kai osoi ouc ewrakasin to proswpon mou en sarki

2. ina paraklhqwsin ai kardiai autwn sumbibasqentwn en agaph kai eiV panta plouton thV plhroforiaV thV sunesewV eiV epignwsin tou musthriou tou qeou kai patroV kai tou cristou

3. en w eisin panteV oi qhsauroi thV sofiaV kai thV gnwsewV apokrufoi

4. touto de legw ina mh tiV umaV paralogizhtai en piqanologia

5. ei gar kai th sarki apeimi alla tw pneumati sun umin eimi cairwn kai blepwn umwn thn taxin kai to sterewma thV eiV criston pistewV umwn

6. wV oun parelabete ton criston ihsoun ton kurion en autw peripateite

7. errizwmenoi kai epoikodomoumenoi en autw kai bebaioumenoi en th pistei kaqwV edidacqhte perisseuonteV en auth en eucaristia

8. blepete mh tiV umaV estai o sulagwgwn dia thV filosofiaV kai kenhV apathV kata thn paradosin twn anqrwpwn kata ta stoiceia tou kosmou kai ou kata criston

9. oti en autw katoikei pan to plhrwma thV qeothtoV swmatikwV

10. kai este en autw peplhrwmenoi oV estin h kefalh pashV archV kai exousiaV

11. en w kai perietmhqhte peritomh aceiropoihtw en th apekdusei tou swmatoV twn amartiwn thV sarkoV en th peritomh tou cristou

12. suntafenteV autw en tw baptismati en w kai sunhgerqhte dia thV pistewV thV energeiaV tou qeou tou egeirantoV auton ek twn nekrwn

13. kai umaV nekrouV ontaV en toiV paraptwmasin kai th akrobustia thV sarkoV umwn sunezwpoihsen sun autw carisamenoV hmin panta ta paraptwmata

14. exaleiyaV to kaq hmwn ceirografon toiV dogmasin o hn upenantion hmin kai auto hrken ek tou mesou proshlwsaV auto tw staurw

15. apekdusamenoV taV arcaV kai taV exousiaV edeigmatisen en parrhsia qriambeusaV autouV en autw

16. mh oun tiV umaV krinetw en brwsei h en posei h en merei eorthV h noumhniaV h sabbatwn

17. a estin skia twn mellontwn to de swma tou cristou

18. mhdeiV umaV katabrabeuetw qelwn en tapeinofrosunh kai qrhskeia twn aggelwn a mh ewraken embateuwn eikh fusioumenoV upo tou nooV thV sarkoV autou

19. kai ou kratwn thn kefalhn ex ou pan to swma dia twn afwn kai sundesmwn epicorhgoumenon kai sumbibazomenon auxei thn auxhsin tou qeou

20. ei oun apeqanete sun tw cristw apo twn stoiceiwn tou kosmou ti wV zwnteV en kosmw dogmatizesqe

21. mh ayh mhde geush mhde qighV

22. a estin panta eiV fqoran th apocrhsei kata ta entalmata kai didaskaliaV twn anqrwpwn

23. atina estin logon men econta sofiaV en eqeloqrhskeia kai tapeinofrosunh kai afeidia swmatoV ouk en timh tini proV plhsmonhn thV sarkoV

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina