Fondare 1569 Risultati per: qeou

 • egw eimi o qeoV o ofqeiV soi en topw qeou ou hleiyaV moi ekei sthlhn kai huxw moi ekei euchn nun oun anasthqi kai exelqe ek thV ghV tauthV kai apelqe eiV thn ghn thV genesewV sou kai esomai meta sou (Gênesis 31, 13)

 • kai iakwb aphlqen eiV thn eautou odon kai anableyaV eiden parembolhn qeou parembeblhkuian kai sunhnthsan autw oi aggeloi tou qeou (Gênesis 32, 2)

 • eipen de iakwb hnika eiden autouV parembolh qeou auth kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou parembolai (Gênesis 32, 3)

 • eipen de autw ou klhqhsetai eti to onoma sou iakwb alla israhl estai to onoma sou oti eniscusaV meta qeou kai meta anqrwpwn dunatoV (Gênesis 32, 29)

 • kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou eidoV qeou eidon gar qeon proswpon proV proswpon kai eswqh mou h yuch (Gênesis 32, 31)

 • aneteilen de autw o hlioV hnika parhlqen to eidoV tou qeou autoV de epeskazen tw mhrw autou (Gênesis 32, 32)

 • eipen de iakwb ei eurhka carin enantion sou dexai ta dwra dia twn emwn ceirwn eneken toutou eidon to proswpon sou wV an tiV idoi proswpon qeou kai eudokhseiV me (Gênesis 33, 10)

 • kai exhren israhl ek sikimwn kai egeneto foboV qeou epi taV poleiV taV kuklw autwn kai ou katediwxan opisw twn uiwn israhl (Gênesis 35, 5)

 • ponhron de efanh enantion tou qeou oti epoihsen touto kai eqanatwsen kai touton (Gênesis 38, 10)

 • kai ouc uperecei en th oikia tauth ouqen emou oude upexhrhtai ap' emou ouden plhn sou dia to se gunaika autou einai kai pwV poihsw to rhma to ponhron touto kai amarthsomai enantion tou qeou (Gênesis 39, 9)

 • oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiV iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsiV autwn estin dihghsasqe oun moi (Gênesis 40, 8)

 • apokriqeiV de iwshf tw faraw eipen aneu tou qeou ouk apokriqhsetai to swthrion faraw (Gênesis 41, 16)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina