Fondare 31 Risultati per: nineuh

  • kai hggisen o logoV proV ton basilea thV nineuh kai exanesth apo tou qronou autou kai perieilato thn stolhn autou af' eautou kai periebaleto sakkon kai ekaqisen epi spodou (Jonas 3, 6)

  • kai ekhrucqh kai erreqh en th nineuh para tou basilewV kai para twn megistanwn autou legwn oi anqrwpoi kai ta kthnh kai oi boeV kai ta probata mh geusasqwsan mhden mhde nemesqwsan mhde udwr pietwsan (Jonas 3, 7)

  • egw de ou feisomai uper nineuh thV polewV thV megalhV en h katoikousin pleiouV h dwdeka muriadeV anqrwpwn oitineV ouk egnwsan dexian autwn h aristeran autwn kai kthnh polla . (Jonas 4, 11)

  • lhmma nineuh biblion orasewV naoum tou elkesaiou (Naum 1, 1)

  • kai nineuh wV kolumbhqra udatoV ta udata authV kai autoi feugonteV ouk esthsan kai ouk hn o epiblepwn (Naum 2, 9)

  • kai estai paV o orwn se apophdhsetai apo sou kai erei deilaia nineuh tiV stenaxei authn poqen zhthsw paraklhsin auth (Naum 3, 7)

  • kai ektenei thn ceira autou epi borran kai apolei ton assurion kai qhsei thn nineuh eiV afanismon anudron wV erhmon (Sofonias 2, 13)


“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina