Fondare 31 Risultati per: nineuh

 • apelqe eiV thn mhdian teknon oti pepeismai osa elalhsen iwnaV o profhthV peri nineuh oti katastrafhsetai en de th mhdia estai eirhnh mallon ewV kairou kai oti oi adelfoi hmwn en th gh skorpisqhsontai apo thV agaqhV ghV kai ierosoluma estai erhmoV kai o oikoV tou qeou en auth katakahsetai kai erhmoV estai mecri cronou (Tobias 14, 4)

 • kai nun teknon apelqe apo nineuh oti pantwV estai a elalhsen o profhthV iwnaV (Tobias 14, 8)

 • su de thrhson ton nomon kai ta prostagmata kai ginou filelehmwn kai dikaioV ina soi kalwV h kai qayon me kalwV kai thn mhtera sou met' emou kai mhketi aulisqhte eiV nineuh (Tobias 14, 9)

 • kai hkousen prin h apoqanein auton thn apwleian nineuh hn hcmalwtisen naboucodonosor kai asuhroV ecarh pro tou apoqanein epi nineuh . (Tobias 14, 15)

 • etouV dwdekatou thV basileiaV naboucodonosor oV ebasileusen assuriwn en nineuh th polei th megalh en taiV hmeraiV arfaxad oV ebasileusen mhdwn en ekbatanoiV (Judite 1, 1)

 • kai aphlqon ek nineuh odon triwn hmerwn epi proswpon tou pediou bektileq kai epestratopedeusan apo bektileq plhsion tou orouV tou ep' aristera thV anw kilikiaV (Judite 2, 21)

 • kai apostrafeiV aphlqen basileuV assuriwn kai wkhsen en nineuh (Isaías 37, 37)

 • anasthqi kai poreuqhti eiV nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth oti anebh h kraugh thV kakiaV authV proV me (Jonas 1, 2)

 • anasthqi kai poreuqhti eiV nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth kata to khrugma to emprosqen o egw elalhsa proV se (Jonas 3, 2)

 • kai anesth iwnaV kai eporeuqh eiV nineuh kaqwV elalhsen kurioV h de nineuh hn poliV megalh tw qew wsei poreiaV odou hmerwn triwn (Jonas 3, 3)

 • kai hrxato iwnaV tou eiselqein eiV thn polin wsei poreian hmeraV miaV kai ekhruxen kai eipen eti treiV hmerai kai nineuh katastrafhsetai (Jonas 3, 4)

 • kai enepisteusan oi andreV nineuh tw qew kai ekhruxan nhsteian kai enedusanto sakkouV apo megalou autwn ewV mikrou autwn (Jonas 3, 5)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina