Fondare 1274 Risultati per: hmwn

 • ina oun mh apoqanwmen enantion sou kai h gh erhmwqh kthsai hmaV kai thn ghn hmwn anti artwn kai esomeqa hmeiV kai h gh hmwn paideV faraw doV sperma ina speirwmen kai zwmen kai mh apoqanwmen kai h gh ouk erhmwqhsetai (Gênesis 47, 19)

 • kai eipan seswkaV hmaV euromen carin enantion tou kuriou hmwn kai esomeqa paideV faraw (Gênesis 47, 25)

 • kai eipen iwshf toiV adelfoiV autou legwn egw apoqnhskw episkoph de episkeyetai umaV o qeoV kai anaxei umaV ek thV ghV tauthV eiV thn ghn hn wmosen o qeoV toiV patrasin hmwn abraam kai isaak kai iakwb (Gênesis 50, 24)

 • o de eipen tiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef' hmwn mh anelein me su qeleiV on tropon aneileV ecqeV ton aiguption efobhqh de mwushV kai eipen ei outwV emfaneV gegonen to rhma touto (Êxodo 2, 14)

 • ai de eipan anqrwpoV aiguptioV errusato hmaV apo twn poimenwn kai hntlhsen hmin kai epotisen ta probata hmwn (Êxodo 2, 19)

 • kai eisakousontai sou thV fwnhV kai eiseleush su kai h gerousia israhl proV faraw basilea aiguptou kai ereiV proV auton o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreuswmeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon ina quswmen tw qew hmwn (Êxodo 3, 18)

 • kai legousin autw o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreusomeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon opwV quswmen tw qew hmwn mhpote sunanthsh hmin qanatoV h fonoV (Êxodo 5, 3)

 • kai thn suntaxin thV plinqeiaV hV autoi poiousin kaq' ekasthn hmeran epibaleiV autoiV ouk afeleiV ouden scolazousin gar dia touto kekragasin legonteV poreuqwmen kai quswmen tw qew hmwn (Êxodo 5, 8)

 • kai eipen autoiV scolazete scolastai este dia touto legete poreuqwmen quswmen tw qew hmwn (Êxodo 5, 17)

 • kai eipan autoiV idoi o qeoV umaV kai krinai oti ebdeluxate thn osmhn hmwn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou dounai romfaian eiV taV ceiraV autou apokteinai hmaV (Êxodo 5, 21)

 • kai eipen mwushV ou dunaton genesqai outwV ta gar bdelugmata twn aiguptiwn qusomen kuriw tw qew hmwn ean gar quswmen ta bdelugmata twn aiguptiwn enantion autwn liqobolhqhsomeqa (Êxodo 8, 22)

 • odon triwn hmerwn poreusomeqa eiV thn erhmon kai qusomen kuriw tw qew hmwn kaqaper eipen hmin (Êxodo 8, 23)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina