Fondare 384 Risultati per: aiguptou

 • eipen de faraw tw iwshf egw faraw aneu sou ouk exarei ouqeiV thn ceira autou epi pash gh aiguptou (Gênesis 41, 44)

 • iwshf de hn etwn triakonta ote esth enantion faraw basilewV aiguptou exhlqen de iwshf ek proswpou faraw kai dihlqen pasan ghn aiguptou (Gênesis 41, 46)

 • kai sunhgagen panta ta brwmata twn epta etwn en oiV hn h euqhnia en gh aiguptou kai eqhken ta brwmata en taiV polesin brwmata twn pediwn thV polewV twn kuklw authV eqhken en auth (Gênesis 41, 48)

 • kai hrxanto ta epta eth tou limou ercesqai kaqa eipen iwshf kai egeneto limoV en pash th gh en de pash gh aiguptou hsan artoi (Gênesis 41, 54)

 • kai epeinasen pasa h gh aiguptou ekekraxen de o laoV proV faraw peri artwn eipen de faraw pasi toiV aiguptioiV poreuesqe proV iwshf kai o ean eiph umin poihsate (Gênesis 41, 55)

 • katebhsan de oi adelfoi iwshf oi deka priasqai siton ex aiguptou (Gênesis 42, 3)

 • egeneto de hnika sunetelesan katafagein ton siton on hnegkan ex aiguptou kai eipen autoiV o pathr autwn palin poreuqenteV priasqe hmin mikra brwmata (Gênesis 43, 2)

 • nun oun ouc umeiV me apestalkate wde all' h o qeoV kai epoihsen me wV patera faraw kai kurion pantoV tou oikou autou kai arconta pashV ghV aiguptou (Gênesis 45, 8)

 • speusanteV oun anabhte proV ton patera mou kai eipate autw tade legei o uioV sou iwshf epoihsen me o qeoV kurion pashV ghV aiguptou katabhqi oun proV me kai mh meinhV (Gênesis 45, 9)

 • kai paralabonteV ton patera umwn kai ta uparconta umwn hkete proV me kai dwsw umin pantwn twn agaqwn aiguptou kai fagesqe ton muelon thV ghV (Gênesis 45, 18)

 • su de enteilai tauta labein autoiV amaxaV ek ghV aiguptou toiV paidioiV umwn kai taiV gunaixin kai analabonteV ton patera umwn paraginesqe (Gênesis 45, 19)

 • kai mh feishsqe toiV ofqalmoiV twn skeuwn umwn ta gar panta agaqa aiguptou umin estai (Gênesis 45, 20)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina