Fondare 384 Risultati per: aiguptou

 • kai eipen autoiV o basileuV aiguptou ina ti mwush kai aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelqate ekastoV umwn proV ta erga autou (Êxodo 5, 4)

 • eiselqe lalhson faraw basilei aiguptou ina exaposteilh touV uiouV israhl ek thV ghV autou (Êxodo 6, 11)

 • eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn kai sunetaxen autoiV proV faraw basilea aiguptou wste exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 6, 13)

 • outoV aarwn kai mwushV oiV eipen autoiV o qeoV exagagein touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun dunamei autwn (Êxodo 6, 26)

 • outoi eisin oi dialegomenoi proV faraw basilea aiguptou kai exhgagon touV uiouV israhl ex aiguptou autoV aarwn kai mwushV (Êxodo 6, 27)

 • kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn egw kurioV lalhson proV faraw basilea aiguptou osa egw legw proV se (Êxodo 6, 29)

 • kai ouk eisakousetai umwn faraw kai epibalw thn ceira mou ep' aigupton kai exaxw sun dunamei mou ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun ekdikhsei megalh (Êxodo 7, 4)

 • sunekalesen de faraw touV sofistaV aiguptou kai touV farmakouV kai epoihsan kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn wsautwV (Êxodo 7, 11)

 • eipen de kurioV proV mwushn eipon aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon sou kai ekteinon thn ceira sou epi ta udata aiguptou kai epi touV potamouV autwn kai epi taV diwrugaV autwn kai epi ta elh autwn kai epi pan sunesthkoV udwr autwn kai estai aima kai egeneto aima en pash gh aiguptou en te toiV xuloiV kai en toiV liqoiV (Êxodo 7, 19)

 • kai oi icqueV oi en tw potamw eteleuthsan kai epwzesen o potamoV kai ouk hdunanto oi aiguptioi piein udwr ek tou potamou kai hn to aima en pash gh aiguptou (Êxodo 7, 21)

 • kai exeteinen aarwn thn ceira epi ta udata aiguptou kai anhgagen touV batracouV kai anebibasqh o batracoV kai ekaluyen thn ghn aiguptou (Êxodo 8, 2)

 • epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai anhgagon touV batracouV epi ghn aiguptou (Êxodo 8, 3)


“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina