9. ἀπὸ προστάγματος κυρίου ἀπολοῦνται ἀπὸ δὲ πνεύματος ὀργῆς αὐτοῦ ἀφανισθήσονται

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina