1. Ezek voltak tehát Áron és Mózes leszármazottai abban az idõben, amikor az Úr szólt Mózeshez a Sínai-hegyen.

2. S ezek Áron fiainak a nevei: Nadab, az elsõszülött, Abihu, Eleazár és Itamár.

3. Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akik a papi tisztség betöltésére kaptak megbízatást.

4. Nadab és Abihu azonban meghaltak az Úr színe elõtt, amikor a Sínai pusztában méltatlan tûzáldozatot mutattak be az Úrnak. Fiaik nem voltak, ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot, atyjuk, Áron felügyeletével.

5. Így szólt az Úr Mózeshez:

6. "Léptesd elõ Lévi törzsét, és rendeld Áron pap elé, hogy a szolgálatára legyenek.

7. Õk lássák el az õ teendõit és az egész közösség teendõit a megnyilatkozás sátora körül, és így õk teljesítsék a szolgálatot a hajléknál.

8. Õk viseljenek gondot a megnyilatkozás sátorának minden fölszerelésére és Izrael fiainak minden kötelezettségére, és így õk teljesítsék a szolgálatot a hajléknál.

9. Add át Lévi fiait Áronnak és fiainak, mintegy "ajándékul", Izrael fiai adják õket neki tulajdonul.

10. Áronnak és fiainak azonban hagyd meg, hogy töltsék be papi tisztüket; minden illetéktelen azonban, aki közéjük merészkedik, halállal bûnhõdjék."

11. Ezt mondta az Úr Mózesnek:

12. "Nézd, magam választottam ki Lévi fiait Izrael fiai közül elsõszülötteik helyébe - azok helyébe, akik elsõként nyitották meg anyjuk méhét - Izrael fiai körében, hogy Lévi fiai az enyémek legyenek.

13. Mert az enyém minden elsõszülött. Azon a napon, amelyen Egyiptom földjén minden elsõszülöttre lesújtottam, magamnak szenteltem minden elsõszülöttet Izraelben, embert s állatot egyaránt. Az enyémek. Az Úr vagyok!"

14. Akkor így szólt az Úr a Sínai pusztában Mózeshez:

15. "Vedd számba Lévi fiait családjaik és nemzetségeik rendjében. Minden férfinemhez tartozót végy számba egy hónapostól fölfelé."

16. Mózes tehát számba vette õket az Úr parancsára, ahogyan a parancs szólt.

17. Név szerint ezek voltak Lévi fiai: Gerson, Kehát és Merári.

18. Gerson fiainak pedig Libni és Simi volt a nevük nemzetségük szerint.

19. Kehát fiait nemzetségük szerint (így hívták): Amram, Jichar, Hebron és Uziel.

20. Merári fiait pedig (így nevezték) nemzetségük szerint: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai családjaik szerint.

21. Gersontól származnak a libniták és a simiták nemzetségei; ezek Gerson leszármazottai.

22. A számba vettek, a férfi nemhez tartozók egy hónapostól fölfelé, azok, akiket számba vettek, szám szerint 7500-at tettek ki.

23. A gersoniták nemzetségei a hajlék mögött, attól nyugatra táboroztak.

24. A gersonitáknak Eljazaf, Lael fia volt a vezérük.

25. A megnyilatkozás sátoránál a gersoniták oltalmára volt bízva a hajlék, a sátor, annak takarója, a megnyilatkozás sátora bejáratának kárpitja,

26. az elõudvar függönye, valamint a hajlékot és az oltárt körülvevõ udvar bejáratának függönye és annak zsinórjai, az ezekkel járó teendõkkel együtt.

27. Keháttól származnak az amramiták, a jichariták, a hebroniták és az uzieliták nemzetségei; ezek Kehát leszármazottai.

28. A közülük számba vettek, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé 8300-at tettek ki. Az õ kötelességük volt a szentély szolgálata.

29. A kehatiták nemzetségei a hajlék déli oldalánál táboroztak.

30. A kehatiták nemzetségeinek Uziel fia, Elicafan volt a vezérük.

31. Az õ gondjukra volt bízva a szövetség ládája, az asztal, a mécstartó, az oltárok, a szertartásokhoz szükséges szent edények és a kárpit a velük kapcsolatos teendõkkel egyetemben.

32. A levita vezéreknek Áron pap fia, Eleazár volt a fejük; õ látta el a felügyeletet azok fölött, akiknek a szent szolgálat ellátása volt a feladatuk.

33. Meráritól származnak a machliták és a musiták nemzetségei; ezek a meráriták nemzetségei.

34. A közülük származottak, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé szám szerint 6200-at tettek ki.

35. A meráriták nemzetségeinek Abichail fia, Curiel volt a vezérük. Õk a hajlék északi oldalánál táboroztak.

36. A meráritákra volt bízva a hajlék deszkáinak, rúdjainak, oszlopainak, talapzatának, cövekeinek és köteleinek õrzése, a velük együttjáró teendõkkel egyetemben,

37. továbbá az elõudvar oszlopai körös-körül, azok talapzata, cövekei és kötelei.

38. A hajlék elõtt, keleti irányban azonban, a megnyilatkozás sátora elõtt, napkelet felé Mózes és Áron táboroztak, mellettük meg fiaik, akiknek a szentély szolgálata volt a feladatuk, Izrael fiai kötelességeinek teljesítésére. Minden illetéktelennek, aki odamerészkedett, halállal kellett bûnhõdnie.

39. A számba vett leviták, akiket Mózes - az Úr parancsára - számba vett nemzetségeik rendjében, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé összesen 22000-et tettek ki.

40. Ezt mondta az Úr Mózesnek: "Vedd számba Izrael fiainak összes férfinemhez tartozó elsõszülöttét egy hónapostól fölfelé, és foglald jegyzékbe a nevüket.

41. Vedd számba nekem - az Úr vagyok - a levitákat Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, és a leviták barmait Izrael fiai barmainak elsõszülöttei helyett."

42. Mózes tehát számba vette Izrael fiai közül az összes elsõszülöttet, ahogy az Úr parancsolta neki.

43. S a férfinemhez tartozó elsõszülöttek, név szerint felsorolva, egy hónapostól fölfelé, mind, akiket számba vettek, 22273-at tettek ki.

44. Ezt mondta az Úr Mózesnek:

45. "Vedd a levitákat Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, s a leviták barmait barmaik helyett, legyenek a leviták az enyéim - az Úr vagyok.

46. Izrael fiainak 273 elsõszülöttéért, aki a leviták (számán) túl van,

47. kérj váltságdíjat, fejenként öt sékelt, mégpedig a szent mérték szerint kérd, húsz gera egy sékel.

48. A pénzt add oda Áronnak és fiainak a szám fölöttiek váltságdíjaként."

49. Mózes így váltságdíjat szedett azoktól, akik a leviták által kiváltottak számának fölötte voltak.

50. Izrael fiai közül az elsõszülöttek pénze 1365 sékelt tett ki a szent mérték szerint.

51. Mózes a váltságdíjat odaadta Áronnak és fiainak az Úr parancsára, ahogyan az Úr Mózesnek megparancsolta.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina