1. Ezek voltak tehát Áron és Mózes leszármazottai abban az idõben, amikor az Úr szólt Mózeshez a Sínai-hegyen.

2. S ezek Áron fiainak a nevei: Nadab, az elsõszülött, Abihu, Eleazár és Itamár.

3. Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akik a papi tisztség betöltésére kaptak megbízatást.

4. Nadab és Abihu azonban meghaltak az Úr színe elõtt, amikor a Sínai pusztában méltatlan tûzáldozatot mutattak be az Úrnak. Fiaik nem voltak, ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot, atyjuk, Áron felügyeletével.

5. Így szólt az Úr Mózeshez:

6. "Léptesd elõ Lévi törzsét, és rendeld Áron pap elé, hogy a szolgálatára legyenek.

7. Õk lássák el az õ teendõit és az egész közösség teendõit a megnyilatkozás sátora körül, és így õk teljesítsék a szolgálatot a hajléknál.

8. Õk viseljenek gondot a megnyilatkozás sátorának minden fölszerelésére és Izrael fiainak minden kötelezettségére, és így õk teljesítsék a szolgálatot a hajléknál.

9. Add át Lévi fiait Áronnak és fiainak, mintegy "ajándékul", Izrael fiai adják õket neki tulajdonul.

10. Áronnak és fiainak azonban hagyd meg, hogy töltsék be papi tisztüket; minden illetéktelen azonban, aki közéjük merészkedik, halállal bûnhõdjék."

11. Ezt mondta az Úr Mózesnek:

12. "Nézd, magam választottam ki Lévi fiait Izrael fiai közül elsõszülötteik helyébe - azok helyébe, akik elsõként nyitották meg anyjuk méhét - Izrael fiai körében, hogy Lévi fiai az enyémek legyenek.

13. Mert az enyém minden elsõszülött. Azon a napon, amelyen Egyiptom földjén minden elsõszülöttre lesújtottam, magamnak szenteltem minden elsõszülöttet Izraelben, embert s állatot egyaránt. Az enyémek. Az Úr vagyok!"

14. Akkor így szólt az Úr a Sínai pusztában Mózeshez:

15. "Vedd számba Lévi fiait családjaik és nemzetségeik rendjében. Minden férfinemhez tartozót végy számba egy hónapostól fölfelé."

16. Mózes tehát számba vette õket az Úr parancsára, ahogyan a parancs szólt.

17. Név szerint ezek voltak Lévi fiai: Gerson, Kehát és Merári.

18. Gerson fiainak pedig Libni és Simi volt a nevük nemzetségük szerint.

19. Kehát fiait nemzetségük szerint (így hívták): Amram, Jichar, Hebron és Uziel.

20. Merári fiait pedig (így nevezték) nemzetségük szerint: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai családjaik szerint.

21. Gersontól származnak a libniták és a simiták nemzetségei; ezek Gerson leszármazottai.

22. A számba vettek, a férfi nemhez tartozók egy hónapostól fölfelé, azok, akiket számba vettek, szám szerint 7500-at tettek ki.

23. A gersoniták nemzetségei a hajlék mögött, attól nyugatra táboroztak.

24. A gersonitáknak Eljazaf, Lael fia volt a vezérük.

25. A megnyilatkozás sátoránál a gersoniták oltalmára volt bízva a hajlék, a sátor, annak takarója, a megnyilatkozás sátora bejáratának kárpitja,

26. az elõudvar függönye, valamint a hajlékot és az oltárt körülvevõ udvar bejáratának függönye és annak zsinórjai, az ezekkel járó teendõkkel együtt.

27. Keháttól származnak az amramiták, a jichariták, a hebroniták és az uzieliták nemzetségei; ezek Kehát leszármazottai.

28. A közülük számba vettek, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé 8300-at tettek ki. Az õ kötelességük volt a szentély szolgálata.

29. A kehatiták nemzetségei a hajlék déli oldalánál táboroztak.

30. A kehatiták nemzetségeinek Uziel fia, Elicafan volt a vezérük.

31. Az õ gondjukra volt bízva a szövetség ládája, az asztal, a mécstartó, az oltárok, a szertartásokhoz szükséges szent edények és a kárpit a velük kapcsolatos teendõkkel egyetemben.

32. A levita vezéreknek Áron pap fia, Eleazár volt a fejük; õ látta el a felügyeletet azok fölött, akiknek a szent szolgálat ellátása volt a feladatuk.

33. Meráritól származnak a machliták és a musiták nemzetségei; ezek a meráriták nemzetségei.

34. A közülük származottak, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé szám szerint 6200-at tettek ki.

35. A meráriták nemzetségeinek Abichail fia, Curiel volt a vezérük. Õk a hajlék északi oldalánál táboroztak.

36. A meráritákra volt bízva a hajlék deszkáinak, rúdjainak, oszlopainak, talapzatának, cövekeinek és köteleinek õrzése, a velük együttjáró teendõkkel egyetemben,

37. továbbá az elõudvar oszlopai körös-körül, azok talapzata, cövekei és kötelei.

38. A hajlék elõtt, keleti irányban azonban, a megnyilatkozás sátora elõtt, napkelet felé Mózes és Áron táboroztak, mellettük meg fiaik, akiknek a szentély szolgálata volt a feladatuk, Izrael fiai kötelességeinek teljesítésére. Minden illetéktelennek, aki odamerészkedett, halállal kellett bûnhõdnie.

39. A számba vett leviták, akiket Mózes - az Úr parancsára - számba vett nemzetségeik rendjében, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé összesen 22000-et tettek ki.

40. Ezt mondta az Úr Mózesnek: "Vedd számba Izrael fiainak összes férfinemhez tartozó elsõszülöttét egy hónapostól fölfelé, és foglald jegyzékbe a nevüket.

41. Vedd számba nekem - az Úr vagyok - a levitákat Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, és a leviták barmait Izrael fiai barmainak elsõszülöttei helyett."

42. Mózes tehát számba vette Izrael fiai közül az összes elsõszülöttet, ahogy az Úr parancsolta neki.

43. S a férfinemhez tartozó elsõszülöttek, név szerint felsorolva, egy hónapostól fölfelé, mind, akiket számba vettek, 22273-at tettek ki.

44. Ezt mondta az Úr Mózesnek:

45. "Vedd a levitákat Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, s a leviták barmait barmaik helyett, legyenek a leviták az enyéim - az Úr vagyok.

46. Izrael fiainak 273 elsõszülöttéért, aki a leviták (számán) túl van,

47. kérj váltságdíjat, fejenként öt sékelt, mégpedig a szent mérték szerint kérd, húsz gera egy sékel.

48. A pénzt add oda Áronnak és fiainak a szám fölöttiek váltságdíjaként."

49. Mózes így váltságdíjat szedett azoktól, akik a leviták által kiváltottak számának fölötte voltak.

50. Izrael fiai közül az elsõszülöttek pénze 1365 sékelt tett ki a szent mérték szerint.

51. Mózes a váltságdíjat odaadta Áronnak és fiainak az Úr parancsára, ahogyan az Úr Mózesnek megparancsolta.

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina