pronađen 3782 Rezultati za: pod

 • Bog naèini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. (Knjiga Postanka 1, 7)
 • I reèe Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 9)

 • I reèe Bog: "Naèinimo èovjeka na svoju sliku, sebi slièna, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!" (Knjiga Postanka 1, 26)

 • I blagoslovi ih Bog i reèe im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!" (Knjiga Postanka 1, 28)

 • A ženi reèe: "Trudnoæi tvojoj muke æu umnožit, u mukama djecu æeš raðati. Žudnja æe te mužu tjerati, a on æe gospodariti nad tobom." (Knjiga Postanka 3, 16)

 • Kajin pozna svoju ženu te ona zaèe i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina - Henok. (Knjiga Postanka 4, 17)

 • Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih što pod šatorima žive sa stokom. (Knjiga Postanka 4, 20)
 • Ja æu, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biæe pod nebom, sve u èemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. (Knjiga Postanka 6, 17)

 • Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom. (Knjiga Postanka 7, 19)

 • I podiže Noa žrtvenik Jahvi; uze od svih èistih životinja i od svih èistih ptica i prinese na žrtveniku žrtve paljenice. (Knjiga Postanka 8, 20)

 • A vi, plodite se, i množite i zemlju napunite, i podložite je sebi!" (Knjiga Postanka 9, 7)

 • Nek Bog raširi Jafeta da prebiva pod šatorima Šemovim, Kanaanac nek' mu je sluga!" (Knjiga Postanka 9, 27)
“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina