pronađen 261 Rezultati za: Doma

 • Ali mi je došla Jahvina rijeè: 'Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; neæeš ti graditi Doma mome imenu jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom. (Prva knjiga Ljetopisa 22, 8)

 • Izmeðu njih bilo je dvadeset i èetiri tisuæe onih koji su upravljali poslom oko Jahvina Doma, a šest tisuæa nadzornika i sudaca, (Prva knjiga Ljetopisa 23, 4)

 • To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina Doma u dobi od dvadeset godina naviše. (Prva knjiga Ljetopisa 23, 24)

 • Bili su odreðeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu Domu, u predvorjima i u dvoranama, da èiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina Doma, (Prva knjiga Ljetopisa 23, 28)

 • I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u Svetištu i službu za svoju braæu, Aronove sinove, u službi oko Jahvina Doma. (Prva knjiga Ljetopisa 23, 32)

 • Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova braæa, èuvari u službi Jahvina Doma. (Prva knjiga Ljetopisa 26, 12)

 • Leviti, njihova braæa, bili su: Ahija nad blagom Božjega Doma i nad blagom posveæenih stvari. (Prva knjiga Ljetopisa 26, 20)

 • Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina Doma. (Prva knjiga Ljetopisa 26, 22)

 • Ali mi je Bog rekao: 'Neæeš ti sagraditi Doma mome imenu jer si ratnik i prolijevao si krv.' (Prva knjiga Ljetopisa 28, 3)

 • Jahve, Izraelov Bog, izabrao je mene od sveg moga roda da budem kralj nad Izraelom zauvijek; jer je Judu izabrao za kneza, a iz Judina doma dom moga oca; izmeðu sinova moga oca bilo mu je drago da mene postavi kraljem nad svim Izraelom. (Prva knjiga Ljetopisa 28, 4)

 • Tada David predade sinu Salomonu uzorak trijema, njegovih kuæa, riznica, gornjih soba, æelija i doma Pomirilišta; (Prva knjiga Ljetopisa 28, 11)

 • uzorak svega što bijaše smislio u duhu za predvorja Jahvina Doma, za sve sobe unaokolo, za riznicu Doma Božjega, za riznicu posveæenih stvari, (Prva knjiga Ljetopisa 28, 12)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina