1. I opet mi doðe rijeè Jahvina:

2. "Sine èovjeèji! Prorokuj protiv onih koji se grade prorocima u Izraelu!

3. Reci tim prorocima koji prorokuju po svojoj glavi: 'Èujte rijeè Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod: Jao prorocima bezumnim koji duh svoj slijede a ništa ne vide!

4. Ti su tvoji proroci, Izraele, kao lisice usred ruševina.

5. Vi se ne popeste na proboje i ne zidaste zida oko doma Izraelova da se održi u boju u dan Jahvin.

6. Viðenja su njihova isprazna, i lažna su njihova proricanja. Govore 'Rijeè Jahvina!' - a Jahve ih nije poslao. I još oèekuju da æe im se rijeèi ispuniti.

7. Zar ne vidite da su vam viðenja isprazna i da su vam lažna proricanja kad govorite 'Rijeè Jahvina!' - a ja nisam govorio.'

8. Stoga ovako govori Jahve Gospod: 'Zato što govorite isprazno i laž vidite, evo me protiv vas' - rijeè je Jahve Gospoda!

9. Evo, ruka moja bit æe protiv proroka koji vide isprazno i laž prorièu: neæe više biti u zboru mojega naroda, neæe biti upisani u knjigu doma Izraelova, nikad više neæe stupiti na tlo Izraelovo! I znat æe da sam ja Jahve Gospod!

10. Jer narod moj obmanjuju govoreæi 'Mir' kad mira nema. I dok jedni hoæe da se zid utvrdi, oni hoæe da se samo ožbuka.

11. Reci onima koji hoæe da se samo ožbuka: 'Past æe!' Udarit æe silan pljusak, oborit æu na nj grÓad kao kamenje, bjesnjet æe olujni vihori.

12. Evo, zid æe pasti! Neæe li vas tada pitati: 'Gdje vam je sada žbuka kojom ste ga ožbukali?'

13. Zato ovako govori Jahve Gospod: 'U svojoj jarosti razbjesnit æu olujne vihore, u srdžbi æu svojoj udariti silnim pljuskom da ga zatrem, u gnjevu æu na nj oboriti grÓad kao kamenje.

14. Obalit æu zid što ga vi žbukom ožbukaste, na zemlju æu ga oboriti da mu se razgole temelji. Past æe zid, i vi æete pod njim izginuti! Tada æete znati da sam ja Jahve!

15. Tako æu iskaliti gnjev nad zidom i nad onima koji ga žbukom ožbukaše. A vama æu reæi: Nema više zida! Nema onih koji ga žbukom ožbukaše.

16. Nema izraelskih proroka koji Jeruzalemu proricahu i koji mu mir vidješe kad mira ne bijaše.' Tako govori Jahve Gospod."

17. "Sine èovjeèji, okreni lice protiv kæeri svojega naroda koje prorokuju po svojoj glavi! Prorokuj protiv njih:

18. Ovako govori Jahve Gospod: 'Jao onima koje vezu poveze za svaèije ruke i koje prave prijevjese za glave svake velièine da ulove duše! Mislite li uloviti sve duše mojega naroda a svoje duše saèuvati žive?

19. Obešèašæujete me pred mojim narodom za šaku jeèma, za zalogaj kruha, ubijajuæi duše koje ne bi trebale da umru, a spasavajuæi one koje ne bi trebale da žive; i obmanjujete tako narod moj koji rado sluša vaše laži.'

20. Zato ovako govori Jahve Gospod: 'Evo me protiv vaših poveza kojima lovite duše kao ptice! Rastrgat æu sve to na vašim rukama i oslobodit æu duše koje time hvatate kao ptice!

21. Poderat æu vaše prijevjese i oslobodit æu svoj narod da ne bude više plijen vaših ruku. I znat æete da sam ja Jahve!

22. Jer vi lažju ražalostiste srce pravednika, koje ja ražalostiti ne htjedoh, a okrijepiste ruke bezbožnika da se ne obrati od zla puta bezbožnièkog pa da život spasi.

23. Zato neæete više vidjeti isprazno niti æete laž proricati: ja æu osloboditi narod svoj iz vaših ruku. I znat æete da sam ja Jahve!'"

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina