1. kai epestreya kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou tessara armata ekporeuomena ek mesou duo orewn kai ta orh hn orh calka

2. en tw armati tw prwtw ippoi purroi kai en tw armati tw deuterw ippoi melaneV

3. kai en tw armati tw tritw ippoi leukoi kai en tw armati tw tetartw ippoi poikiloi yaroi

4. kai apekriqhn kai eipa proV ton aggelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie

5. kai apekriqh o aggeloV o lalwn en emoi kai eipen tauta estin oi tessareV anemoi tou ouranou ekporeuontai parasthnai tw kuriw pashV thV ghV

6. en w hsan oi ippoi oi melaneV exeporeuonto epi ghn borra kai oi leukoi exeporeuonto katopisqen autwn kai oi poikiloi exeporeuonto epi ghn notou

7. kai oi yaroi exeporeuonto kai epeblepon tou poreuesqai tou periodeusai thn ghn kai eipen poreuesqe kai periodeusate thn ghn kai periwdeusan thn ghn

8. kai anebohsen kai elalhsen proV me legwn idou oi ekporeuomenoi epi ghn borra anepausan ton qumon mou en gh borra

9. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

10. labe ta ek thV aicmalwsiaV para twn arcontwn kai para twn crhsimwn authV kai para twn epegnwkotwn authn kai eiseleush su en th hmera ekeinh eiV ton oikon iwsiou tou sofoniou tou hkontoV ek babulwnoV

11. kai lhyh argurion kai crusion kai poihseiV stefanouV kai epiqhseiV epi thn kefalhn ihsou tou iwsedek tou ierewV tou megalou

12. kai ereiV proV auton tade legei kurioV pantokratwr idou anhr anatolh onoma autw kai upokatwqen autou anatelei kai oikodomhsei ton oikon kuriou

13. kai autoV lhmyetai arethn kai kaqietai kai katarxei epi tou qronou autou kai estai o iereuV ek dexiwn autou kai boulh eirhnikh estai ana meson amfoterwn

14. o de stefanoV estai toiV upomenousin kai toiV crhsimoiV authV kai toiV epegnwkosin authn kai eiV carita uiou sofoniou kai eiV yalmon en oikw kuriou

15. kai oi makran ap' autwn hxousin kai oikodomhsousin en tw oikw kuriou kai gnwsesqe dioti kurioV pantokratwr apestalken me proV umaV kai estai ean eisakouonteV eisakoushte thV fwnhV kuriou tou qeou umwn

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina