1. akousate tauta oi iereiV kai prosecete oikoV israhl kai o oikoV tou basilewV enwtizesqe dioti proV umaV estin to krima oti pagiV egenhqhte th skopia kai wV diktuon ektetamenon epi to itaburion

2. o oi agreuonteV thn qhran katephxan egw de paideuthV umwn

3. egw egnwn ton efraim kai israhl ouk apestin ap' emou dioti nun exeporneusen efraim emianqh israhl

4. ouk edwkan ta diaboulia autwn tou epistreyai proV ton qeon autwn oti pneuma porneiaV en autoiV estin ton de kurion ouk epegnwsan

5. kai tapeinwqhsetai h ubriV tou israhl eiV proswpon autou kai israhl kai efraim asqenhsousin en taiV adikiaiV autwn kai asqenhsei kai ioudaV met' autwn

6. meta probatwn kai moscwn poreusontai tou ekzhthsai ton kurion kai ou mh eurwsin auton oti exeklinen ap' autwn

7. oti ton kurion egkatelipon oti tekna allotria egennhqhsan autoiV nun katafagetai autouV h erusibh kai touV klhrouV autwn

8. salpisate salpiggi epi touV bounouV hchsate epi twn uyhlwn khruxate en tw oikw wn exesth beniamin

9. efraim eiV afanismon egeneto en hmeraiV elegcou en taiV fulaiV tou israhl edeixa pista

10. egenonto oi arconteV iouda wV metatiqenteV oria ep' autouV ekcew wV udwr to ormhma mou

11. katedunasteusen efraim ton antidikon autou katepathsen krima oti hrxato poreuesqai opisw twn mataiwn

12. kai egw wV tarach tw efraim kai wV kentron tw oikw iouda

13. kai eiden efraim thn noson autou kai ioudaV thn odunhn autou kai eporeuqh efraim proV assuriouV kai apesteilen presbeiV proV basilea iarim kai autoV ouk hdunasqh iasasqai umaV kai ou mh diapaush ex umwn odunh

14. dioti egw eimi wV panqhr tw efraim kai wV lewn tw oikw iouda kai egw arpwmai kai poreusomai kai lhmyomai kai ouk estai o exairoumenoV

15. poreusomai kai epistreyw eiV ton topon mou ewV ou afanisqwsin kai epizhthsousin to proswpon mou en qliyei autwn orqriousi proV me legonteV

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina