1. tote eipen salwmwn kurioV eipen tou kataskhnwsai en gnofw

2. kai egw wkodomhka oikon tw onomati sou agion soi kai etoimon tou kataskhnwsai eiV touV aiwnaV

3. kai epestreyen o basileuV to proswpon autou kai euloghsen thn pasan ekklhsian israhl kai pasa ekklhsia israhl pareisthkei

4. kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV israhl oV elalhsen en stomati autou proV dauid ton patera mou kai en cersin autou eplhrwsen legwn

5. apo thV hmeraV hV anhgagon ton laon mou ek ghV aiguptou ouk exelexamhn en polei apo paswn fulwn israhl tou oikodomhsai oikon tou einai onoma mou ekei kai ouk exelexamhn en andri tou einai eiV hgoumenon epi ton laon mou israhl

6. kai exelexamhn en ierousalhm genesqai to onoma mou ekei kai exelexamhn en dauid wste einai epanw tou laou mou israhl

7. kai egeneto epi kardian dauid tou patroV mou tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou israhl

8. kai eipen kurioV proV dauid patera mou dioti egeneto epi kardian sou tou oikodomhsai oikon tw onomati mou kalwV epoihsaV oti egeneto epi kardian sou

9. plhn su ouk oikodomhseiV ton oikon oti o uioV sou oV exeleusetai ek thV osfuoV sou outoV oikodomhsei ton oikon tw onomati mou

10. kai anesthsen kurioV ton logon autou on elalhsen kai egenhqhn anti dauid patroV mou kai ekaqisa epi ton qronon israhl kaqwV elalhsen kurioV kai wkodomhsa ton oikon tw onomati kuriou qeou israhl

11. kai eqhka ekei thn kibwton en h ekei diaqhkh kuriou hn dieqeto tw israhl

12. kai esth katenanti tou qusiasthriou kuriou enanti pashV ekklhsiaV israhl kai diepetasen taV ceiraV autou

13. oti epoihsen salwmwn basin calkhn kai eqhken authn en mesw thV aulhV tou ierou pente phcwn to mhkoV authV kai pente phcewn to euroV authV kai triwn phcewn to uyoV authV kai esth ep' authV kai epesen epi ta gonata enanti pashV ekklhsiaV israhl kai diepetasen taV ceiraV autou eiV ton ouranon

14. kai eipen kurie o qeoV israhl ouk estin omoioV soi qeoV en ouranw kai epi thV ghV fulasswn thn diaqhkhn kai to eleoV toiV paisin sou toiV poreuomenoiV enantion sou en olh kardia

15. a efulaxaV tw paidi sou dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn kai elalhsaV en stomati sou kai en cersin sou eplhrwsaV wV h hmera auth

16. kai nun kurie o qeoV israhl fulaxon tw paidi sou tw dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn ouk ekleiyei soi anhr apo proswpou mou kaqhmenoV epi qronou israhl plhn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn tou poreuesqai en tw nomw mou wV eporeuqhV enantion mou

17. kai nun kurie o qeoV israhl pistwqhtw dh to rhma sou o elalhsaV tw paidi sou tw dauid

18. oti ei alhqwV katoikhsei qeoV meta anqrwpwn epi thV ghV ei o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou ouk arkesousin soi kai tiV o oikoV outoV on wkodomhsa

19. kai epibleyh epi thn proseuchn paidoV sou kai epi thn dehsin mou kurie o qeoV tou epakousai thV dehsewV kai thV proseuchV hV o paiV sou proseucetai enantion sou shmeron

20. tou einai ofqalmouV sou anewgmenouV epi ton oikon touton hmeraV kai nuktoV eiV ton topon touton on eipaV epiklhqhnai to onoma sou ekei tou akousai thV proseuchV hV o paiV sou proseucetai eiV ton topon touton

21. kai akoush thV dehsewV tou paidoV sou kai laou sou israhl a an proseuxwntai eiV ton topon touton kai su eisakoush en tw topw thV katoikhsewV sou ek tou ouranou kai akoush kai ilewV esh

22. ean amarth anhr tw plhsion autou kai labh ep' auton aran tou arasqai auton kai elqh kai arashtai katenanti tou qusiasthriou en tw oikw toutw

23. kai su eisakoush ek tou ouranou kai poihseiV kai krineiV touV doulouV sou tou apodounai tw anomw kai apodounai odouV autou eiV kefalhn autou tou dikaiwsai dikaion tou apodounai autw kata thn dikaiosunhn autou

24. kai ean qrausqh o laoV sou israhl katenanti tou ecqrou ean amartwsin soi kai epistreywsin kai exomologhswntai tw onomati sou kai proseuxwntai kai dehqwsin enantion sou en tw oikw toutw

25. kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV laou sou israhl kai apostreyeiV autouV eiV thn ghn hn edwkaV autoiV kai toiV patrasin autwn

26. en tw susceqhnai ton ouranon kai mh genesqai ueton oti amarthsontai soi kai proseuxontai eiV ton topon touton kai ainesousin to onoma sou kai apo twn amartiwn autwn epistreyousin oti tapeinwseiV autouV

27. kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV twn paidwn sou kai tou laou sou israhl oti dhlwseiV autoiV thn odon thn agaqhn en h poreusontai en auth kai dwseiV ueton epi thn ghn sou hn edwkaV tw law sou eiV klhronomian

28. limoV ean genhtai epi thV ghV qanatoV ean genhtai anemofqoria kai ikteroV akriV kai broucoV ean genhtai ean qliyh auton o ecqroV katenanti twn polewn autwn kata pasan plhghn kai pan ponon

29. kai pasa proseuch kai pasa dehsiV h ean genhtai panti anqrwpw kai panti law sou israhl ean gnw anqrwpoV thn afhn autou kai thn malakian autou kai diapetash taV ceiraV autou eiV ton oikon touton

30. kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai ilash kai dwseiV andri kata taV odouV autou wV an gnwV thn kardian autou oti monoV ginwskeiV thn kardian uiwn anqrwpwn

31. opwV fobwntai taV odouV sou pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi proswpou thV ghV hV edwkaV toiV patrasin hmwn

32. kai paV allotrioV oV ouk ek tou laou sou israhl estin autoV kai elqh ek ghV makroqen dia to onoma sou to mega kai thn ceira sou thn krataian kai ton braciona sou ton uyhlon kai elqwsin kai proseuxwntai eiV ton topon touton

33. kai eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai poihseiV kata panta osa ean epikaleshtai se o allotrioV opwV gnwsin panteV oi laoi thV ghV to onoma sou kai tou fobeisqai se wV o laoV sou israhl kai tou gnwnai oti epikeklhtai to onoma sou epi ton oikon touton on wkodomhsa

34. ean de exelqh o laoV sou eiV polemon epi touV ecqrouV autou en odw h aposteleiV autouV kai proseuxwntai proV se kata thn odon thV polewV tauthV hn exelexw en auth kai oikou ou wkodomhsa tw onomati sou

35. kai akoush ek tou ouranou thV dehsewV autwn kai thV proseuchV autwn kai poihseiV to dikaiwma autwn

36. oti amarthsontai soi oti ouk estai anqrwpoV oV ouc amarthsetai kai pataxeiV autouV kai paradwseiV autouV kata proswpon ecqrwn kai aicmalwteusousin oi aicmalwteuonteV autouV eiV ghn ecqrwn eiV ghn makran h egguV

37. kai epistreywsin kardian autwn en th gh autwn ou methcqhsan ekei kai ge epistreywsin kai dehqwsin sou en th aicmalwsia autwn legonteV hmartomen hdikhsamen hnomhsamen

38. kai epistreywsin proV se en olh kardia kai en olh yuch autwn en gh aicmalwteusantwn autouV kai proseuxwntai odon ghV autwn hV edwkaV toiV patrasin autwn kai thV polewV hV exelexw kai tou oikou ou wkodomhsa tw onomati sou

39. kai akoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou thV proseuchV autwn kai thV dehsewV autwn kai poihseiV krimata kai ilewV esh tw law tw amartonti soi

40. nun kurie estwsan dh oi ofqalmoi sou anewgmenoi kai ta wta sou ephkoa eiV thn dehsin tou topou toutou

41. kai nun anasthqi kurie o qeoV eiV thn katapausin sou su kai h kibwtoV thV iscuoV sou oi iereiV sou kurie o qeoV endusainto swthrian kai oi uioi sou eufranqhtwsan en agaqoiV

42. kurie o qeoV mh apostreyhV to proswpon tou cristou sou mnhsqhti ta eleh dauid tou doulou sou

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina