1. autoV de egw pauloV parakalw umaV dia thV praothtoV kai epieikeiaV tou cristou oV kata proswpon men tapeinoV en umin apwn de qarrw eiV umaV

2. deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tinaV touV logizomenouV hmaV wV kata sarka peripatountaV

3. en sarki gar peripatounteV ou kata sarka strateuomeqa

4. ta gar opla thV strateiaV hmwn ou sarkika alla dunata tw qew proV kaqairesin ocurwmatwn

5. logismouV kaqairounteV kai pan uywma epairomenon kata thV gnwsewV tou qeou kai aicmalwtizonteV pan nohma eiV thn upakohn tou cristou

6. kai en etoimw econteV ekdikhsai pasan parakohn otan plhrwqh umwn h upakoh

7. ta kata proswpon blepete ei tiV pepoiqen eautw cristou einai touto logizesqw palin af eautou oti kaqwV autoV cristou outwV kai hmeiV cristou

8. ean te gar kai perissoteron ti kauchswmai peri thV exousiaV hmwn hV edwken o kurioV hmin eiV oikodomhn kai ouk eiV kaqairesin umwn ouk aiscunqhsomai

9. ina mh doxw wV an ekfobein umaV dia twn epistolwn

10. oti ai men epistolai fhsin bareiai kai iscurai h de parousia tou swmatoV asqenhV kai o logoV exouqenhmenoV

11. touto logizesqw o toioutoV oti oioi esmen tw logw di epistolwn aponteV toioutoi kai paronteV tw ergw

12. ou gar tolmwmen egkrinai h sugkrinai eautouV tisin twn eautouV sunistanontwn alla autoi en eautoiV eautouV metrounteV kai sugkrinonteV eautouV eautoiV ou suniousin

13. hmeiV de ouci eiV ta ametra kauchsomeqa alla kata to metron tou kanonoV ou emerisen hmin o qeoV metrou efikesqai acri kai umwn

14. ou gar wV mh efiknoumenoi eiV umaV uperekteinomen eautouV acri gar kai umwn efqasamen en tw euaggeliw tou cristou

15. ouk eiV ta ametra kaucwmenoi en allotrioiV kopoiV elpida de econteV auxanomenhV thV pistewV umwn en umin megalunqhnai kata ton kanona hmwn eiV perisseian

16. eiV ta uperekeina umwn euaggelisasqai ouk en allotriw kanoni eiV ta etoima kauchsasqai

17. o de kaucwmenoV en kuriw kaucasqw

18. ou gar o eauton sunistwn ekeinoV estin dokimoV all on o kurioV sunisthsin

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina