1. paV filoV erei efiliasa kagw all' estin filoV onomati monon filoV

2. ouci luph eni ewV qanatou etairoV kai filoV trepomenoV eiV ecqran

3. w ponhron enqumhma poqen enekulisqhV kaluyai thn xhran en doliothti

4. etairoV filou en eufrosunh hdetai kai en kairw qliyewV estai apenanti

5. etairoV filw sumponei carin gastroV enanti polemou lhmyetai aspida

6. mh epilaqh filou en th yuch sou kai mh amnhmonhshV autou en crhmasin sou

7. paV sumbouloV exairei boulhn all' estin sumbouleuwn eiV eauton

8. apo sumboulou fulaxon thn yuchn sou kai gnwqi proteron tiV autou creia kai gar autoV eautw bouleusetai mhpote balh epi soi klhron

9. kai eiph soi kalh h odoV sou kai sthsetai ex anantiaV idein to sumbhsomenon soi

10. mh bouleuou meta tou upoblepomenou se kai apo twn zhlountwn se kruyon boulhn

11. meta gunaikoV peri thV antizhlou authV kai meta deilou peri polemou meta emporou peri metaboliaV kai meta agorazontoV peri prasewV meta baskanou peri eucaristiaV kai meta anelehmonoV peri crhstohqeiaV meta oknhrou peri pantoV ergou kai meta misqiou efetiou peri sunteleiaV oiketh argw peri pollhV ergasiaV mh epece epi toutoiV peri pashV sumbouliaV

12. all' h meta androV eusebouV endelecize on an epignwV sunthrounta entolaV oV en th yuch autou kata thn yuchn sou kai ean ptaishV sunalghsei soi

13. kai boulhn kardiaV sthson ou gar estin soi pistoteroV authV

14. yuch gar androV apaggellein eniote eiwqen h epta skopoi epi metewrou kaqhmenoi epi skophV

15. kai epi pasi toutoiV dehqhti uyistou ina euqunh en alhqeia thn odon sou

16. arch pantoV ergou logoV kai pro pashV praxewV boulh

17. icnoV alloiwsewV kardiaV tessara merh anatellei

18. agaqon kai kakon zwh kai qanatoV kai h kurieuousa endelecwV autwn glwssa estin

19. estin anhr panourgoV pollwn paideuthV kai th idia yuch estin acrhstoV

20. estin sofizomenoV en logoiV mishtoV outoV pashV trofhV kaqusterhsei

21. ou gar edoqh autw para kuriou cariV oti pashV sofiaV esterhqh

22. estin sofoV th idia yuch kai oi karpoi thV sunesewV autou epi stomatoV pistoi

23. anhr sofoV ton eautou laon paideusei kai oi karpoi thV sunesewV autou pistoi

24. anhr sofoV plhsqhsetai eulogiaV kai makariousin auton panteV oi orwnteV

25. zwh androV en ariqmw hmerwn kai ai hmerai tou israhl anariqmhtoi

26. o sofoV en tw law autou klhronomhsei pistin kai to onoma autou zhsetai eiV ton aiwna

27. teknon en zwh sou peirason thn yuchn sou kai ide ti ponhron auth kai mh dwV auth

28. ou gar panta pasin sumferei kai ou pasa yuch en panti eudokei

29. mh aplhsteuou en pash trufh kai mh ekcuqhV epi edesmatwn

30. en polloiV gar brwmasin estai nosoV kai h aplhstia eggiei ewV coleraV

31. di' aplhstian polloi eteleuthsan o de prosecwn prosqhsei zwhn

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina