1. o zwn eiV ton aiwna ektisen ta panta koinh

2. kurioV monoV dikaiwqhsetai

4. ouqeni exepoihsen exaggeilai ta erga autou kai tiV exicneusei ta megaleia autou

5. kratoV megalwsunhV autou tiV exariqmhsetai kai tiV prosqhsei ekdihghsasqai ta eleh autou

6. ouk estin elattwsai oude prosqeinai kai ouk estin exicniasai ta qaumasia tou kuriou

7. otan suntelesh anqrwpoV tote arcetai kai otan paushtai tote aporhqhsetai

8. ti anqrwpoV kai ti h crhsiV autou ti to agaqon autou kai ti to kakon autou

9. ariqmoV hmerwn anqrwpou polla eth ekaton

10. wV stagwn udatoV apo qalasshV kai yhfoV ammou outwV oliga eth en hmera aiwnoV

11. dia touto emakroqumhsen kurioV ep' autoiV kai execeen ep' autouV to eleoV autou

12. eiden kai epegnw thn katastrofhn autwn oti ponhra dia touto eplhqunen ton exilasmon autou

13. eleoV anqrwpou epi ton plhsion autou eleoV de kuriou epi pasan sarka elegcwn kai paideuwn kai didaskwn kai epistrefwn wV poimhn to poimnion autou

14. touV ekdecomenouV paideian elea kai touV kataspeudontaV epi ta krimata autou

15. teknon en agaqoiV mh dwV mwmon kai en pash dosei luphn logwn

16. ouci kauswna anapausei drosoV outwV kreisswn logoV h dosiV

17. ouk idou logoV uper doma agaqon kai amfotera para andri kecaritwmenw

18. mwroV acaristwV oneidiei kai dosiV baskanou ekthkei ofqalmouV

19. prin h lalhsai manqane kai pro arrwstiaV qerapeuou

20. pro krisewV exetaze seauton kai en wra episkophV eurhseiV exilasmon

21. prin arrwsthsai se tapeinwqhti kai en kairw amarthmatwn deixon epistrofhn

22. mh empodisqhV tou apodounai euchn eukairwV kai mh meinhV ewV qanatou dikaiwqhnai

23. prin euxasqai etoimason seauton kai mh ginou wV anqrwpoV peirazwn ton kurion

24. mnhsqhti qumou en hmeraiV teleuthV kai kairon ekdikhsewV en apostrofh proswpou

25. mnhsqhti kairon limou en kairw plhsmonhV ptwceian kai endeian en hmeraiV ploutou

26. apo prwiqen ewV esperaV metaballei kairoV kai panta estin tacina enanti kuriou

27. anqrwpoV sofoV en panti eulabhqhsetai kai en hmeraiV amartiwn prosexei apo plhmmeleiaV

28. paV sunetoV egnw sofian kai tw euronti authn dwsei exomologhsin

29. sunetoi en logoiV kai autoi esofisanto kai anwmbrhsan paroimiaV akribeiV

30. opisw twn epiqumiwn sou mh poreuou kai apo twn orexewn sou kwluou

31. ean corhghshV th yuch sou eudokian epiqumiaV poihsei se epicarma twn ecqrwn sou

32. mh eufrainou epi pollh trufh mh prosdeqhV sumbolh authV

33. mh ginou ptwcoV sumbolokopwn ek daneismou kai ouden soi estin en marsippiw

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina