1. egw anqoV tou pediou krinon twn koiladwn

2. wV krinon en mesw akanqwn outwV h plhsion mou ana meson twn qugaterwn

3. wV mhlon en toiV xuloiV tou drumou outwV adelfidoV mou ana meson twn uiwn en th skia autou epequmhsa kai ekaqisa kai karpoV autou glukuV en laruggi mou

4. eisagagete me eiV oikon tou oinou taxate ep' eme agaphn

5. sthrisate me en amoraiV stoibasate me en mhloiV oti tetrwmenh agaphV egw

6. euwnumoV autou upo thn kefalhn mou kai h dexia autou perilhmyetai me

7. wrkisa umaV qugatereV ierousalhm en taiV dunamesin kai en taiV iscusesin tou agrou ean egeirhte kai exegeirhte thn agaphn ewV ou qelhsh

8. fwnh adelfidou mou idou outoV hkei phdwn epi ta orh diallomenoV epi touV bounouV

9. omoioV estin adelfidoV mou th dorkadi h nebrw elafwn epi ta orh baiqhl idou outoV esthken opisw tou toicou hmwn parakuptwn dia twn quridwn ekkuptwn dia twn diktuwn

10. apokrinetai adelfidoV mou kai legei moi anasta elqe h plhsion mou kalh mou peristera mou

11. oti idou o ceimwn parhlqen o uetoV aphlqen eporeuqh eautw

12. ta anqh wfqh en th gh kairoV thV tomhV efqaken fwnh tou trugonoV hkousqh en th gh hmwn

13. h sukh exhnegken olunqouV authV ai ampeloi kuprizousin edwkan osmhn anasta elqe h plhsion mou kalh mou peristera mou

14. kai elqe su peristera mou en skeph thV petraV ecomena tou proteicismatoV deixon moi thn oyin sou kai akoutison me thn fwnhn sou oti h fwnh sou hdeia kai h oyiV sou wraia

15. piasate hmin alwpekaV mikrouV afanizontaV ampelwnaV kai ai ampeloi hmwn kuprizousin

16. adelfidoV mou emoi kagw autw o poimainwn en toiV krinoiV

17. ewV ou diapneush h hmera kai kinhqwsin ai skiai apostreyon omoiwqhti su adelfide mou tw dorkwni h nebrw elafwn epi orh koilwmatwn

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina