Trouvé 97 Résultats pour: hsau

 • kai egenonto moi boeV kai onoi kai probata kai paideV kai paidiskai kai apesteila anaggeilai tw kuriw mou hsau ina eurh o paiV sou carin enantion sou (Gênesis 32, 6)

 • kai anestreyan oi aggeloi proV iakwb legonteV hlqomen proV ton adelfon sou hsau kai idou autoV ercetai eiV sunanthsin soi kai tetrakosioi andreV met' autou (Gênesis 32, 7)

 • kai eipen iakwb ean elqh hsau eiV parembolhn mian kai ekkoyh authn estai h parembolh h deutera eiV to swzesqai (Gênesis 32, 9)

 • exelou me ek ceiroV tou adelfou mou hsau oti foboumai egw auton mhpote elqwn pataxh me kai mhtera epi teknoiV (Gênesis 32, 12)

 • kai ekoimhqh ekei thn nukta ekeinhn kai elaben wn eferen dwra kai exapesteilen hsau tw adelfw autou (Gênesis 32, 14)

 • kai eneteilato tw prwtw legwn ean soi sunanthsh hsau o adelfoV mou kai erwta se legwn tinoV ei kai pou poreuh kai tinoV tauta ta proporeuomena sou (Gênesis 32, 18)

 • ereiV tou paidoV sou iakwb dwra apestalken tw kuriw mou hsau kai idou autoV opisw hmwn (Gênesis 32, 19)

 • kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umaV auton (Gênesis 32, 20)

 • anableyaV de iakwb eiden kai idou hsau o adelfoV autou ercomenoV kai tetrakosioi andreV met' autou kai epidieilen iakwb ta paidia epi leian kai rachl kai taV duo paidiskaV (Gênesis 33, 1)

 • kai prosedramen hsau eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai prosepesen epi ton trachlon autou kai eklausan amfoteroi (Gênesis 33, 4)

 • eipen de hsau estin moi polla adelfe estw soi ta sa (Gênesis 33, 9)

 • eipen de hsau kataleiyw meta sou apo tou laou tou met' emou o de eipen ina ti touto ikanon oti euron carin enantion sou kurie (Gênesis 33, 15)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina