Trouvé 97 Résultats pour: hsau

 • kai parhlqomen touV adelfouV hmwn uiouV hsau touV katoikountaV en shir para thn odon thn araba apo ailwn kai apo gasiwngaber kai epistreyanteV parhlqomen odon erhmon mwab (Deuteronômio 2, 8)

 • kai en shir enekaqhto o corraioV proteron kai uioi hsau apwlesan autouV kai exetriyan autouV apo proswpou autwn kai katwkisqhsan ant' autwn on tropon epoihsen israhl thn ghn thV klhronomiaV autou hn dedwken kurioV autoiV (Deuteronômio 2, 12)

 • wsper epoihsan toiV uioiV hsau toiV katoikousin en shir on tropon exetriyan ton corraion apo proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant' autwn ewV thV hmeraV tauthV (Deuteronômio 2, 22)

 • kaqwV epoihsan moi oi uioi hsau oi katoikounteV en shir kai oi mwabitai oi katoikounteV en arohr ewV parelqw ton iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin hmin (Deuteronômio 2, 29)

 • kai tw isaak ton iakwb kai ton hsau kai edwka tw hsau to oroV to shir klhronomhsai autw kai iakwb kai oi uioi autou katebhsan eiV aigupton kai egenonto ekei eiV eqnoV mega kai polu kai krataion (Josué 24, 4)

 • kai egennhsen abraam ton isaak kai uioi isaak hsau kai iakwb (I Crônicas 1, 34)

 • uioi hsau elifaV kai ragouhl kai ieoul kai ieglom kai kore (I Crônicas 1, 35)

 • oi ierodouloi uioi hsau uioi asifa uioi tabawq uioi khraV uioi soua uioi fadaiou uioi labana uioi aggaba (Esdras 5, 29)

 • kai proselqonteV autw panteV arconteV uiwn hsau kai panteV oi hgoumenoi tou laou mwab kai oi strathgoi thV paraliaV eipan (Judite 7, 8)

 • kai anebhsan oi uioi hsau kai oi uioi ammwn kai parenebalon en th oreinh apenanti dwqaim kai apesteilan ex autwn proV noton kai aphliwthn apenanti egrebhl h estin plhsion couV h estin epi tou ceimarrou mocmour kai h loiph stratia twn assuriwn parenebalon en tw pediw kai ekaluyan pan to proswpon thV ghV kai ai skhnai kai ai apartiai autwn katestratopedeusan en oclw pollw kai hsan eiV plhqoV polu sfodra (Judite 7, 18)

 • kai eteleuthsen iwb presbuteroV kai plhrhV hmerwn [17a] gegraptai de auton palin anasthsesqai meq' wn o kurioV anisthsin [17b] outoV ermhneuetai ek thV suriakhV biblou en men gh katoikwn th ausitidi epi toiV orioiV thV idoumaiaV kai arabiaV prouphrcen de autw onoma iwbab [17c] labwn de gunaika arabissan genna uion w onoma ennwn hn de autoV patroV men zare twn hsau uiwn uioV mhtroV de bosorraV wste einai auton pempton apo abraam [17d] kai outoi oi basileiV oi basileusanteV en edwm hV kai autoV hrxen cwraV prwtoV balak o tou bewr kai onoma th polei autou dennaba meta de balak iwbab o kaloumenoV iwb meta de touton asom o uparcwn hgemwn ek thV qaimanitidoV cwraV meta de touton adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim [17e] oi de elqonteV proV auton filoi elifaV twn hsau uiwn qaimanwn basileuV baldad o saucaiwn turannoV swfar o minaiwn basileuV . (Jó 42, 17)

 • kai epolemei ioudaV proV touV uiouV hsau en th idoumaia thn akrabatthnhn oti periekaqhnto ton israhl kai epataxen autouV plhghn megalhn kai sunesteilen autouV kai elaben ta skula autwn (I Macabeus 5, 3)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina