Trouvé 97 Résultats pour: hsau

 • qamna de hn pallakh elifaV tou uiou hsau kai eteken tw elifaV ton amalhk outoi uioi adaV gunaikoV hsau (Gênesis 36, 12)

 • outoi de uioi ragouhl nacoq zare some kai moze outoi hsan uioi basemmaq gunaikoV hsau (Gênesis 36, 13)

 • outoi de hsan uioi elibemaV qugatroV ana tou uiou sebegwn gunaikoV hsau eteken de tw hsau ton ieouV kai ton ieglom kai ton kore (Gênesis 36, 14)

 • outoi hgemoneV uioi hsau uioi elifaV prwtotokou hsau hgemwn qaiman hgemwn wmar hgemwn swfar hgemwn kenez (Gênesis 36, 15)

 • kai outoi uioi ragouhl uiou hsau hgemwn nacoq hgemwn zare hgemwn some hgemwn moze outoi hgemoneV ragouhl en gh edwm outoi uioi basemmaq gunaikoV hsau (Gênesis 36, 17)

 • outoi de uioi elibemaV gunaikoV hsau hgemwn ieouV hgemwn ieglom hgemwn kore outoi hgemoneV elibemaV (Gênesis 36, 18)

 • outoi uioi hsau kai outoi hgemoneV autwn outoi eisin uioi edwm (Gênesis 36, 19)

 • tauta ta onomata twn hgemonwn hsau en taiV fulaiV autwn kata topon autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn hgemwn qamna hgemwn gwla hgemwn ieqer (Gênesis 36, 40)

 • hgemwn megedihl hgemwn zafwim outoi hgemoneV edwm en taiV katwkodomhmenaiV en th gh thV kthsewV autwn outoV hsau pathr edwm (Gênesis 36, 43)

 • kai estai edwm klhronomia kai estai klhronomia hsau o ecqroV autou kai israhl epoihsen en iscui (Números 24, 18)

 • kai tw law enteilai legwn umeiV paraporeuesqe dia twn oriwn twn adelfwn umwn uiwn hsau oi katoikousin en shir kai fobhqhsontai umaV kai eulabhqhsontai umaV sfodra (Deuteronômio 2, 4)

 • mh sunayhte proV autouV polemon ou gar mh dw umin apo thV ghV autwn oude bhma podoV oti en klhrw dedwka toiV uioiV hsau to oroV to shir (Deuteronômio 2, 5)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina