Trouvé 3027 Résultats pour: Touv

 • kai exaraV iakwb touV podaV eporeuqh eiV ghn anatolwn proV laban ton uion baqouhl tou surou adelfon de rebekkaV mhtroV iakwb kai hsau (Gênesis 29, 1)

 • oi de eipan ou dunhsomeqa ewV tou sunacqhnai pantaV touV poimenaV kai apokuliswsin ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai potioumen ta probata (Gênesis 29, 8)

 • egeneto de wV hkousen laban to onoma iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantaV touV logouV toutouV (Gênesis 29, 13)

 • sunhgagen de laban pantaV touV andraV tou topou kai epoihsen gamon (Gênesis 29, 22)

 • eipen de leia ouc ikanon soi oti elabeV ton andra mou mh kai touV mandragoraV tou uiou mou lhmyh eipen de rachl ouc outwV koimhqhtw meta sou thn nukta tauthn anti twn mandragorwn tou uiou sou (Gênesis 30, 15)

 • kai diesteilen en th hmera ekeinh touV tragouV touV rantouV kai touV dialeukouV kai pasaV taV aigaV taV rantaV kai taV dialeukouV kai pan o hn leukon en autoiV kai pan o hn faion en toiV arnasin kai edwken dia ceiroV twn uiwn autou (Gênesis 30, 35)

 • touV de amnouV diesteilen iakwb kai esthsen enantion twn probatwn krion dialeukon kai pan poikilon en toiV amnoiV kai diecwrisen eautw poimnia kaq' eauton kai ouk emixen auta eiV ta probata laban (Gênesis 30, 40)

 • kai eipen anableyon toiV ofqalmoiV sou kai ide touV tragouV kai touV kriouV anabainontaV epi ta probata kai taV aigaV dialeukouV kai poikilouV kai spodoeideiV rantouV ewraka gar osa soi laban poiei (Gênesis 31, 12)

 • kai paralabwn pantaV touV adelfouV autou meq' eautou ediwxen opisw autou odon hmerwn epta kai katelaben auton en tw orei tw galaad (Gênesis 31, 23)

 • kai katelaben laban ton iakwb iakwb de ephxen thn skhnhn autou en tw orei laban de esthsen touV adelfouV autou en tw orei galaad (Gênesis 31, 25)

 • nun oun peporeusai epiqumia gar epequmhsaV apelqein eiV ton oikon tou patroV sou ina ti ekleyaV touV qeouV mou (Gênesis 31, 30)

 • epignwqi ti estin twn swn par' emoi kai labe kai ouk epegnw par' autw ouqen kai eipen autw iakwb par' w ean eurhV touV qeouV sou ou zhsetai enantion twn adelfwn hmwn ouk hdei de iakwb oti rachl h gunh autou ekleyen autouV (Gênesis 31, 32)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina