Trouvé 3027 Résultats pour: Touv

 • o de eipen touV adelfouV mou zhtw anaggeilon moi pou boskousin (Gênesis 37, 16)

 • egeneto de hnika hlqen iwshf proV touV adelfouV autou exedusan ton iwshf ton citwna ton poikilon ton peri auton (Gênesis 37, 23)

 • eipen de ioudaV proV touV adelfouV autou ti crhsimon ean apokteinwmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou (Gênesis 37, 26)

 • kai anestreyen proV touV adelfouV autou kai eipen to paidarion ouk estin egw de pou poreuomai eti (Gênesis 37, 30)

 • eplhqunqhsan de ai hmerai kai apeqanen saua h gunh iouda kai paraklhqeiV ioudaV anebh epi touV keirontaV ta probata autou autoV kai iraV o poimhn autou o odollamithV eiV qamna (Gênesis 38, 12)

 • ephrwthsen de touV andraV touV ek tou topou pou estin h pornh h genomenh en ainan epi thV odou kai eipan ouk hn entauqa pornh (Gênesis 38, 21)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta kai epebalen h gunh tou kuriou autou touV ofqalmouV authV epi iwshf kai eipen koimhqhti met' emou (Gênesis 39, 7)

 • kai ekalesen touV ontaV en th oikia kai eipen autoiV legousa idete eishgagen hmin paida ebraion empaizein hmin eishlqen proV me legwn koimhqhti met' emou kai ebohsa fwnh megalh (Gênesis 39, 14)

 • kai edwken o arcidesmofulax to desmwthrion dia ceiroV iwshf kai pantaV touV aphgmenouV osoi en tw desmwthriw kai panta osa poiousin ekei (Gênesis 39, 22)

 • kai hrwta touV eunoucouV faraw oi hsan met' autou en th fulakh para tw kuriw autou legwn ti oti ta proswpa umwn skuqrwpa shmeron (Gênesis 40, 7)

 • kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV eklektouV kai touV plhreiV hgerqh de faraw kai hn enupnion (Gênesis 41, 7)

 • egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw (Gênesis 41, 8)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina