Trouvé 966 Résultats pour: svojim

 • I reèe svojim uèenicima: "Nije moguæe da ne doðu sablazni, no jao onome po kom dolaze; (Evanðelje po Luki 17, 1)

 • I pred svim narodom reèe svojim uèenicima: (Evanðelje po Luki 20, 45)

 • i recite domaæinu te kuæe: 'Uèitelj veli: Gdje je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim uèenicima?' (Evanðelje po Luki 22, 11)

 • A on im reèe: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. (Evanðelje po Luki 22, 25)

 • Nakon toga siðe sa svojom majkom, s braæom i sa svojim uèenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana. (Evanðelje po Ivanu 2, 12)

 • Poslije toga ode Isus sa svojim uèenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio. (Evanðelje po Ivanu 3, 22)

 • Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednaèujuæi sebe s Bogom. (Evanðelje po Ivanu 5, 18)

 • A Isus uziðe na goru i ondje sjeðaše sa svojim uèenicima. (Evanðelje po Ivanu 6, 3)

 • A kad se nasitiše, reèe svojim uèenicima: "Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!" (Evanðelje po Ivanu 6, 12)

 • Sutradan mnoštvo, koje osta s onu stranu mora, zapazi da ondje bijaše samo jedna laðica i da Isus nije bio ušao zajedno sa svojim uèenicima u laðicu, nego da oni odoše sami. (Evanðelje po Ivanu 6, 22)

 • Stoga vam i rekoh: 'Umrijet æete u grijesima svojim.' Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet æete u grijesima svojim." (Evanðelje po Ivanu 8, 24)

 • To rekavši, zaputi se Isus sa svojim uèenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uðe Isus i njegovi uèenici. (Evanðelje po Ivanu 18, 1)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina