Talált 966 Eredmények: svojim

 • I reèe svojim uèenicima: "Nije moguæe da ne doðu sablazni, no jao onome po kom dolaze; (Evanðelje po Luki 17, 1)

 • I pred svim narodom reèe svojim uèenicima: (Evanðelje po Luki 20, 45)

 • i recite domaæinu te kuæe: 'Uèitelj veli: Gdje je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim uèenicima?' (Evanðelje po Luki 22, 11)

 • A on im reèe: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. (Evanðelje po Luki 22, 25)

 • Nakon toga siðe sa svojom majkom, s braæom i sa svojim uèenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana. (Evanðelje po Ivanu 2, 12)

 • Poslije toga ode Isus sa svojim uèenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio. (Evanðelje po Ivanu 3, 22)

 • Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednaèujuæi sebe s Bogom. (Evanðelje po Ivanu 5, 18)

 • A Isus uziðe na goru i ondje sjeðaše sa svojim uèenicima. (Evanðelje po Ivanu 6, 3)

 • A kad se nasitiše, reèe svojim uèenicima: "Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!" (Evanðelje po Ivanu 6, 12)

 • Sutradan mnoštvo, koje osta s onu stranu mora, zapazi da ondje bijaše samo jedna laðica i da Isus nije bio ušao zajedno sa svojim uèenicima u laðicu, nego da oni odoše sami. (Evanðelje po Ivanu 6, 22)

 • Stoga vam i rekoh: 'Umrijet æete u grijesima svojim.' Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet æete u grijesima svojim." (Evanðelje po Ivanu 8, 24)

 • To rekavši, zaputi se Isus sa svojim uèenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uðe Isus i njegovi uèenici. (Evanðelje po Ivanu 18, 1)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina