Trouvé 925 Résultats pour: koje

 • Sedam godina obilja koje je uživala zemlja egipatska doðe kraju, (Knjiga Postanka 41, 53)

 • Kad je Josip došao u kuæu, dadu mu darove koje su sa sobom donijeli i do zemlje mu se poklone. (Knjiga Postanka 43, 26)

 • To su sinovi koje je Lea imala s Jakovom u Padan Aramu i još kæerka Dina. U svemu je, dakle, imao sinova i kæeri trideset i troje. (Knjiga Postanka 46, 15)

 • To su bili potomci Rahelini koje je rodila Jakovu - u svemu njih èetrnaest. (Knjiga Postanka 46, 22)

 • Josip pobra sav novac što se nalazio u zemlji egipatskoj i zemlji kanaanskoj u zamjenu za žito koje se prodavalo i odnese novac u faraonov dvor. (Knjiga Postanka 47, 14)

 • Josip odgovori svome ocu: "Sinovi su to moji koje mi je Bog dao ovdje." "Dovedi mi ih da ih blagoslovim", reèe. (Knjiga Postanka 48, 9)

 • Kad su Josipova braæa vidjela da im je otac umro, rekoše: "Što ako je Josip na nas ljut i pokuša uzvratiti nam za sve zlo koje smo mi njemu nanijeli?" (Knjiga Postanka 50, 15)

 • Ogorèavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, razlièitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu. (Knjiga Izlaska 1, 14)

 • Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu." (Knjiga Izlaska 1, 22)

 • A bilježnike koje faraonovi nadglednici bijahu postavili nad Izraelcima tukli su i korili: "Zašto niste ni juèer ni danas napravili opeke koliko i prije?" (Knjiga Izlaska 5, 14)

 • A sada, pošto sam èuo uzdisaje Izraelaca koje Egipæani drže u ropstvu, sjetih se svoga Saveza. (Knjiga Izlaska 6, 5)

 • "Ne dolikuje da tako uèinimo", odgovori Mojsije. "Žrtve koje mi prinosimo Jahvi, Bogu svome, za Egipæane su svetogrðe. Kad bismo, dakle, na njihove oèi prinosili žrtve koje su Egipæanima svetogrdne, zar nas ne bi kamenovali? (Knjiga Izlaska 8, 22)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina