Trouvé 925 Résultats pour: koje

 • "Ti nas sam moraš opskrbiti prinosima i žrtvama paljenicama koje æemo prinijeti Jahvi, Bogu svojemu", odgovori Mojsije. (Knjiga Izlaska 10, 25)

 • "Ne bojte se!" - reèe Mojsije narodu. "Stojte èvrsto pa æete vidjeti što æe vam Jahve uèiniti da vas danas spasi: Egipæane koje danas vidite nikad više neæete vidjeti. (Knjiga Izlaska 14, 13)

 • Dovest æeš ih i posaditi na gori svoje baštine, na mjestu koje ti, Jahve, svojim uèini Boravištem, Svetištem, o Jahve, tvojom rukom sazidanim. (Knjiga Izlaska 15, 17)

 • Zatim reèe: "Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeæi što je pravo u njegovim oèima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipæane na vas neæu puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje." (Knjiga Izlaska 15, 26)

 • Jitro se radovao svemu dobru koje je Jahve uèinio Izraelcima i što ih je oslobodio od egipatskih šaka. (Knjiga Izlaska 18, 9)

 • Naèini mi žrtvenik od zemlje i na njemu mi prinosi svoje žrtve paljenice i žrtve prièesnice, svoju sitnu i svoju krupnu stoku. Na svakome mjestu koje odredim da se moje ime spominje ja æu doæi k tebi da te blagoslovim. (Knjiga Izlaska 20, 24)

 • "Ovo su propisi koje treba da im izložiš: (Knjiga Izlaska 21, 1)

 • "Šaljem, evo, svog anðela pred tobom da te èuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio. (Knjiga Izlaska 23, 20)

 • Onda Jahve reèe Mojsiju: "Popni se k meni na brdo i prièekaj ondje. Dat æu ti kamene ploèe sa zakonom i zapovijedima koje sam za njihovu pouku napisao." (Knjiga Izlaska 24, 12)

 • oniks i drugo drago kamenje koje æe se umetnuti u opleæak i naprsnik. (Knjiga Izlaska 25, 7)

 • Svjedoèanstvo koje æu ti predati - u Kovèeg položi." (Knjiga Izlaska 25, 16)

 • Trenice obloži zlatom, a i kolutove za njih, kroz koje æe se prijeènice provlaèiti, naèini od zlata. Prijeènice onda obloži zlatom. (Knjiga Izlaska 26, 29)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina