Trouvé 925 Résultats pour: koje

 • Za opleæak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja; (Knjiga Izlaska 39, 4)

 • Ali nijedna žrtva okajnica od koje je krv donesena u Šator sastanka za obred pomirenja u Svetištu neka se ne jede, nego na vatri spali.'" (Levitski zakonik 6, 23)

 • Meso koje se dotakne bilo èega neèista neka se ne jede nego na vatri spali! Inaèe, tko je god èist može jesti meso. (Levitski zakonik 7, 19)

 • Zakolje poslije toga žrtvu paljenicu, od koje mu sinovi Aronovi pruže krv. On njome zapljusne žrtvenik sa svih strana. (Levitski zakonik 9, 12)

 • Poslije toga Mojsije reèe Aronu i njegovim sinovima, Eleazaru i Itamaru: "Ne rašèupavajte svoje kose niti razdirite svojih haljina da ne poginete i da se On ne razljuti na svekoliku zajednicu. Vaša braæa i sav dom Izraelov neka oplakuje one koje je vatra Jahvina sažegla. (Levitski zakonik 10, 6)

 • "Ovako kažite Izraelcima: 'Ovo su životinje koje izmeðu svih èetveronožaca na zemlji možete jesti: (Levitski zakonik 11, 2)

 • tetrijeb i sokol bilo koje vrste; (Levitski zakonik 11, 14)

 • tko god ponese crkotinu bilo koje od njih, neka opere svoju odjeæu i neèistim se smatra do veèeri; (Levitski zakonik 11, 25)

 • Onda, èetveronožne životinje koje hodaju na èetiri šape za vas su neèiste. Tko se dotakne njihova strva, neka je neèist do veèeri. (Levitski zakonik 11, 27)

 • neka sveæenik naredi da se povadi zaraženo kamenje i baci na koje neèisto mjesto izvan grada. (Levitski zakonik 14, 40)

 • Zatim neka zapovjedi da se svi unutarnji zidovi kuæe ostružu i da se sastrugani prah baci na koje neèisto mjesto izvan grada. (Levitski zakonik 14, 41)

 • Neka se kuæa poruši, a njezino kamenje, njezina drvena graða i sva žbuka s kuæe neka se odnese izvan grada na koje neèisto mjesto. (Levitski zakonik 14, 45)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina