Löydetty 38 Tulokset: vjeruje

 • Nato Jahve reèe Mojsiju: "Ja æu, evo, doæi k tebi u gustom oblaku da narod èuje kad budem s tobom govorio i da ti zauvijek vjeruje." Tako je Mojsije prenio Jahvi odgovor naroda. (Knjiga Izlaska 19, 9)
 • Ni slugama svojim više ne vjeruje, i anðele svoje za grijeh okrivljuje - (Knjiga o Jobu 4, 18)

 • Glupan vjeruje svakoj rijeèi, a pametan pazi na korak svoj. (Mudre izreke 14, 15)

 • Jao mlaku srcu koje ne vjeruje, jer takvo neæe naæi zaštite. (Knjiga Sirahova 2, 13)

 • Razborit se èovjek pouzdava u Zakon, on u Zakon vjeruje kao u proroštvo. (Knjiga Sirahova 33, 3)

 • Kao hvataè sjene ili goniè vjetra, takav je onaj koji vjeruje snovima. (Knjiga Sirahova 34, 2)

 • Stog ovako govori Jahve Gospod: "Evo, postavljam na Sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni, temeljac. Onaj koji u nj vjeruje neæe propasti. (Izaija 28, 16)
 • "Nek se svatko èuva prijatelja, a brat bratu neka ne vjeruje, jer brat svaki nasljeduje Jakova, a svaki prijatelj raznosi klevete. (Jeremija 9, 3)

 • Nato mu Isus reèe: "Što? Ako možeš? Sve je moguæe onomu koji vjeruje!" (Evanðelje po Marku 9, 23)

 • Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: 'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da æe se dogoditi to što kaže - doista, bit æe mu! (Evanðelje po Marku 11, 23)

 • da svaki koji vjeruje u njemu ima život vjeèni. (Evanðelje po Ivanu 3, 15)

 • Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroðenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vjeèni. (Evanðelje po Ivanu 3, 16)
“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina