Löydetty 454 Tulokset: ruku

 • O Jahve, snagu mu blagoslovi, milostivo primi djelo ruku njegovih. Slomi bedra njegovih neprijatelja; mrzitelji njegovi nek' više ne ustanu. (Ponovljeni zakon 33, 11)

 • I tek što je podigao ruku, dignu se ljudi iz zasjede i potrèe prema gradu, osvoje ga i umah ga ognjem zapale. (Jošua 8, 19)

 • A on im je uèinio ovako: izbavio ih iz ruku sinova Izraelovih te ih nisu pobili. (Jošua 9, 26)

 • Tada im Jahve stade podizati suce da ih izbavljaju iz ruku onih koji su ih pljaèkali. (Knjiga o sucima 2, 16)

 • Kada im je podizao suce, Jahve bijaše sa svakim sucem te ih izbavljaše iz ruku njihovih neprijatelja za svega vijeka suèeva, jer se sažalilo Jahvi koliko su uzdisali pod jarmom onih koji su ih ugnjetavali. (Knjiga o sucima 2, 18)

 • Toga su dana Moapci potpali pod ruku Izraelovu i zemlja bijaše mirna osamdeset godina. (Knjiga o sucima 3, 30)

 • Izraelci rekoše Gideonu: "Vladaj nad nama, ti, sin tvoj i unuk tvoj, jer si nas ti izbavio iz ruku Midjanaca." (Knjiga o sucima 8, 22)

 • Izraelci se nisu više sjeæali Jahve, svoga Boga, koji ih je izbavio iz ruku svih njihovih neprijatelja unaokolo. (Knjiga o sucima 8, 34)

 • Moj se otac za vas borio izloživši svoj život te vas izbavio iz ruku Midjanaca, (Knjiga o sucima 9, 17)

 • Sidonci, Amaleèani i Midjanci? Ali kad ste zavapili prema meni, nisam li vas izbavio iz njihovih ruku? (Knjiga o sucima 10, 12)

 • Jiftah im odgovori: "Imali smo veliku parbu, ja i moj narod, i Amonci su nas teško tlaèili. Pozvao sam vas u pomoæ, ali me niste izbavili iz njihovih ruku. (Knjiga o sucima 12, 2)

 • Kad ga dovedoše u Lehi i kad Filistejci, vièuæi od radosti, pojuriše na nj, duh Jahvin zahvati ga i užeta na njegovim rukama postadoše kao laneni konci, spaljeni ognjem, i spadoše mu s ruku. (Knjiga o sucima 15, 14)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina