Löydetty 1320 Tulokset: kako

 • Ovaj odvrati: "Tko te postavi za starješinu i suca našega? Kaniš li ubiti i mene kako si ubio onog Egipæanina?" Mojsije se uplaši pa æe u sebi: "Tako! Ipak se saznalo." (Knjiga Izlaska 2, 14)

 • Kad su se vratile svome ocu Reuelu, on ih zapita: "Kako ste se danas tako brzo vratile?" (Knjiga Izlaska 2, 18)

 • Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne: "Mojsije! Mojsije!" "Evo me!" - javi se. (Knjiga Izlaska 3, 4)

 • Vapaji sinova Izraelovih dopriješe do mene. I sam vidjeh kako ih Egipæani tlaèe. (Knjiga Izlaska 3, 9)

 • Nato Mojsije reèe Bogu: "Ako doðem k Izraelcima pa im kažem: 'Bog otaca vaših poslao me k vama', i oni me zapitaju: 'Kako mu je ime?' - što æu im odgovoriti?" (Knjiga Izlaska 3, 13)

 • Jahve reèe Mojsiju: "Naskoro æeš vidjeti kako æu ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit æe ih da odu; pod jakom rukom sam æe ih iz svoje zemlje istjerati." (Knjiga Izlaska 6, 1)

 • Mojsije prozbori Jahvi: "Kad me Izraelci nisu slušali, kako æe me, spora u govoru, saslušati faraon!" (Knjiga Izlaska 6, 12)

 • Mojsije se pred Jahvom isprièavao: "Spor sam ja u govoru. Kako æe me faraon poslušati?" (Knjiga Izlaska 6, 30)

 • Kako vas faraon neæe poslušati, ja æu staviti svoju ruku na Egipat: strašno kažnjavajuæi, izbavit æu svoje èete, narod svoj, Izraelce, iz egipatske zemlje. (Knjiga Izlaska 7, 4)

 • Mojsije i Aron poslušaše: kako im je Jahve naredio, upravo tako uèiniše. (Knjiga Izlaska 7, 6)

 • Doðu Mojsije i Aron pred faraona i uèine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred faraona i njegove službenike svoj štap, koji se pretvori u zmiju. (Knjiga Izlaska 7, 10)

 • Faraon bijaše tvrdokorna srca: ne htjede poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao. (Knjiga Izlaska 7, 13)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina