Löydetty 153 Tulokset: Salomon

  • Tako je i Salomon svetkovao osam dana. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 12)

  • Sebi je prijestolje naèinio kralj Salomon od drveta libanskoga. (Pjesma nad pjesmama 3, 9)

  • Salomon ima vinograd u Baal Hamonu, dao ga je èuvarima i svaki mora donijeti za urod tisuæu srebrnjaka. (Pjesma nad pjesmama 8, 11)

  • Salomon kraljevaše u vrijeme mirno, i Bog mu dade mir odasvuda, da je uzmogao sazdati Dom imenu njegovu i podiæi vjeèno Svetište. (Knjiga Sirahova 47, 13)

  • I poèinuo je Salomon kraj otaca svojih, ostavivši jednog od svojih kao nasljednika, najglupljeg od èitava naroda, èovjeka bez razbora: Roboama, koji je savjetom svojim narod pobunio. (Knjiga Sirahova 47, 23)

  • dva stupa, jedno more i dvanaest tuèanih volova pod morem, podnožja što je kralj Salomon dao izraditi za Dom Jahvin. Nije moguæe procijeniti koliko je tuèa bilo u svim tim predmetima. (Jeremija 52, 20)

  • A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. (Evanðelje po Mateju 6, 29)

  • Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. (Evanðelje po Luki 12, 27)

  • Istom Salomon izgradi mu Dom. (Djela apostolska 7, 47)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina