Löydetty 303 Tulokset: Jahvin

 • Lot podiže oèi i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. - (Knjiga Postanka 13, 10)

 • Anðeo Jahvin naðe je kod izvora u pustinji - uz vrelo što je na putu prema Šuru - (Knjiga Postanka 16, 7)

 • Nato joj anðeo Jahvin reèe: "Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!" (Knjiga Postanka 16, 9)

 • Još joj reèe anðeo Jahvin: "Tvoje æu potomstvo silno umnožiti; od mnoštva se neæe moæi ni prebrojiti." (Knjiga Postanka 16, 10)

 • Dalje joj je anðeo Jahvin rekao: "Gle, zanijela si i rodit æeš sina. Nadjeni mu ime Jišmael, jer Jahve èu jad tvoj. (Knjiga Postanka 16, 11)

 • Uto ga zovne s neba anðeo Jahvin i povièe: "Abrahame! Abrahame!" "Evo me!" - odgovori on. (Knjiga Postanka 22, 11)

 • Anðeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put (Knjiga Postanka 22, 15)

 • ti nama neæeš zla nanositi, kao što mi tebe nismo zlostavljali, nego uvijek prema tebi lijepo postupali i s mirom te otpustili. A blagoslov Jahvin bio nad tobom." (Knjiga Postanka 26, 29)

 • I otkad mu je povjerio upravu svoga doma i svega svog imetka, blagoslovi Jahve dom Egipæaninov zbog Josipa: blagoslov Jahvin bijaše na svemu što je imao - u kuæi i u polju. (Knjiga Postanka 39, 5)

 • Anðeo mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. (Knjiga Izlaska 3, 2)

 • Neka ti bude kao znak na tvojoj ruci i kao opomena na tvome èelu: da Jahvin zakon bude uvijek na tvojim ustima. Jer te rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta. (Knjiga Izlaska 13, 9)

 • "Jer", reèe, "Jahvin stijeg u ruku! Jahvin je boj protiv Amaleèana od naraštaja do naraštaja!" (Knjiga Izlaska 17, 16)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina