Löydetty 249 Tulokset: Isusa

 • Èuvši te rijeèi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudaèku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos - Ploènik, hebrejski Gabata - (Evanðelje po Ivanu 19, 13)

 • Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. (Evanðelje po Ivanu 19, 16)

 • Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. (Evanðelje po Ivanu 19, 18)

 • Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na èetiri dijela - svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. (Evanðelje po Ivanu 19, 23)

 • Kada doðoše do Isusa i vidješe da je veæ umro, ne prebiše mu golijeni, (Evanðelje po Ivanu 19, 33)

 • Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. (Evanðelje po Ivanu 19, 42)

 • Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. (Evanðelje po Ivanu 20, 14)

 • "Braæo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreèe Duh Sveti o Judi koji bijaše voða onih što uhvatiše Isusa. (Djela apostolska 1, 16)

 • "Izraelci, èujte ove rijeèi: Isusa Nazareæanina, èovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, èudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu uèini meðu vama - (Djela apostolska 2, 22)

 • Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci. (Djela apostolska 2, 32)

 • Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog uèinio i Gospodinom i Kristom." (Djela apostolska 2, 36)

 • Petar æe im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit æete dar, Duha Svetoga. (Djela apostolska 2, 38)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina