Löydetty 461 Tulokset: David

 • Tako David doðe k Šaulu i stupi u njegovu službu. I Šaul ga veoma zavolje i David posta njegov štitonoša. (Prva knjiga o Samuelu 16, 21)

 • Potom Šaul posla k Jišaju i poruèi mu: "Neka David ostane kod mene u službi, jer je stekao moju naklonost." (Prva knjiga o Samuelu 16, 22)

 • I kad god bi Božji duh napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi Šaulu odlanulo i bilo bi mu bolje, a zao bi duh odlazio od njega. (Prva knjiga o Samuelu 16, 23)

 • David je bio sin nekoga Efraæanina iz Betlehema u Judeji; taj se zvao Jišaj, a imao je osam sinova. Taj je èovjek u Šaulovo vrijeme bio star i odmakao u godinama. (Prva knjiga o Samuelu 17, 12)

 • David bijaše najmlaði. A tri najstarija bijahu otišla za Šaulom. - (Prva knjiga o Samuelu 17, 14)

 • David je odlazio k Šaulu i vraæao se iz njegove službe da pase stada svoga oca u Betlehemu. (Prva knjiga o Samuelu 17, 15)

 • David ustade u rano jutro, ostavi stado jednom èuvaru, spremi se i ode kako mu bijaše zapovjedio Jišaj. U tabor je stigao kad je vojska izlazila u bojni red i dizala bojni poklik. (Prva knjiga o Samuelu 17, 20)

 • David ostavi svoje stvari èuvaru opreme pa otrèa u bojni red. Došavši, zapita svoju braæu za zdravlje. (Prva knjiga o Samuelu 17, 22)

 • Dok je s njima govorio, gle, onaj izazivaè (zvao se Golijat, Filistejac iz Gata) iziðe iz filistejskih bojnih redova i ponovi iste rijeèi kao prije. I David ih je èuo. (Prva knjiga o Samuelu 17, 23)

 • Tada David zapita ljude koji stajahu oko njega: "Što æe to dobiti èovjek koji ubije toga Filistejca i skine sramotu s Izraela? I tko je taj neobrezani Filistejac da izaziva bojne redove živoga Boga?" (Prva knjiga o Samuelu 17, 26)

 • A David odgovori: "A što sam uèinio? Zar se ne smije ni rijeè reæi?" (Prva knjiga o Samuelu 17, 29)

 • Kad su ljudi èuli što je govorio David, jave to Šaulu, a on ga pozva preda se. (Prva knjiga o Samuelu 17, 31)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina