Löydetty 76 Tulokset: èudesa

 • Jahve opet reèe Mojsiju: "Kad se vratiš u Egipat, pobrini se da pred faraonom izvedeš sva èudesa za koja sam ti dao moæ, premda æu ja tvrdim uèiniti njegovo srce, tako te neæe pustiti narod da ode. (Knjiga Izlaska 4, 21)

 • Ja æu uèiniti da otvrdne srce faraonu i umnožit æu znakove i èudesa u zemlji egipatskoj. (Knjiga Izlaska 7, 3)

 • "Dobro", odgovori, "sklapam Savez. Pred cijelim tvojim pukom èinit æu èudesa kakva se nisu dogaðala ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Sav narod koji te okružuje vidjet æe što može Jahve, jer ono što æu s tobom uèiniti bit æe strašno. (Knjiga Izlaska 34, 10)

 • 'Gospodine moj, Jahve! Ti si poèeo pokazivati svome sluzi svoju velièajnost i svoju moæ. TÓa koji bog, na nebu ili na zemlji, može izvesti takva djela i èudesa kao što su tvoja! (Ponovljeni zakon 3, 24)

 • Na naše je oèi Jahve uèinio velike i strašne znakove i èudesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova, (Ponovljeni zakon 6, 22)

 • Pomisli na velike kušnje što si ih vidio na svoje oèi; na one znakove i èudesa pa na jaku ruku i ispruženu mišicu kojima te Jahve, Bog tvoj, izveo. Tako æe Jahve, Bog tvoj, uèiniti sa svim narodima kojih se plašiš. (Ponovljeni zakon 7, 19)

 • velike kušnje što su ih vidjele tvoje oèi, silne znakove i èudesa! (Ponovljeni zakon 29, 2)

 • A Jošua zapovjedi narodu: "Posvetite se za sutra, jer æe sutra Jahve uèiniti èudesa meðu vama." (Jošua 3, 5)

 • Jahve, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim oèima uèinio velika èudesa i èuvao nas cijelim putem kojim smo išli i meðu svim narodima kroz koje smo prolazili. (Jošua 24, 17)

 • Gideon mu odgovori: "Oh, gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snaðe? Gdje su sva ona èudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreæi: 'Nije li nas Jahve iz Egipta izveo?' A sada nas je Jahve ostavio, predao nas u ruke Midjancima." (Knjiga o sucima 6, 13)

 • Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova èudesa! (Prva knjiga Ljetopisa 16, 9)

 • Sjetite se èudesa koja uèini, njegovih èuda i sudova usta njegovih. (Prva knjiga Ljetopisa 16, 12)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina