1. Osamnaeste godine kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, zakraljio se Abijam u Judeji.

2. Tri je godine kraljevao u Jeruzalemu; njegova se majka zvala Maaka, a bila je kæi Abšalomova.

3. On je hodio u svim grijesima što ih je njegov otac èinio prije njega, i njegovo srce nije bilo potpuno odano Jahvi, Bogu svome, kao srce njegova praoca Davida.

4. Ipak, zbog Davida, dao mu je Jahve, Bog njegov, svjetiljku u Jeruzalemu, podigavši sinove njegove poslije njega i saèuvavši Jeruzalem.

5. Jer je David èinio sve što je pravo u oèima Jahvinim i za svega svoga života nije odstupio ni od èega što mu je zapovjedio, osim onog što je uèinio Uriji Hetitu.

6. #

7. Ostala povijest Abijamova, sve što je uèinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih? A bijaše rat izmeðu Abijama i Jeroboama.

8. Potom je Abijam poèinuo sa svojim ocima. Sahraniše ga u Davidovu gradu; na njegovo se mjesto zakralji sin mu Asa.

9. Dvadesete godine Jeroboamova kraljevanja nad Izraelom postade Asa kraljem Judeje.

10. Kraljevao je èetrdeset i jednu godinu u Jeruzalemu; njegova se baka zvala Maaka, a bila je kæi Abšalomova.

11. Asa je èinio što je pravo u oèima Jahvinim, kao i njegov praotac David.

12. Protjerao je iz zemlje posveæene bludnice i uklonio sve idole koje njegovi oci bijahu naèinili.

13. Sam je uklonio svoju baku s dostojanstva velike kneginje, jer bijaše naèinila gada Ašeri. Asa je sasjekao njezina gada i spalio ga u potoku Kidronu.

14. Ali uzvišice nisu bile uklonjene; ipak je Asino srce bilo privrženo Jahvi svega njegova života.

15. Unio je u Dom Jahvin posveæene darove svoga oca i svoje: srebro, zlato i posuðe.

16. Bio je rat izmeðu Ase i Baše, kralja izraelskoga, u sve njihove dane.

17. Izraelski kralj Baša navali na Judeju i stade utvrðivati Ramu da sprijeèi svako kretanje judejskom kralju Asi.

18. Asa tada uze srebra i zlata koje je preostalo u riznicama Doma Jahvina i u riznicama kraljevskog dvora i dade ga svojim slugama te ih posla Ben-Hadadu, sinu Tabrimonovu, sinu Hezjonovu, aramejskom kralju, koji je stolovao u Damasku, i poruèi mu:

19. "Neka bude savez izmeðu mene i tebe, izmeðu moga i tvoga oca; evo, šaljem ti na dar srebra i zlata: hajde, raskini savez s izraelskim kraljem Bašom da bi otišao od mene."

20. Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla svoje vojskovoðe na izraelske gradove te oni pokoriše Ijon, Dan, Abel Bet-Maaku, sav Kineret i svu zemlju Naftali.

21. A kada to Baša dozna, presta utvrðivati Ramu i vrati se u Tirsu.

22. Kralj Asa sazva sve Judejce, bez izuzetka, i oni odnesoše kamenje i drvo kojima je Baša utvrðivao Ramu, i kralj Asa utvrdi time Gebu Benjaminovu i Mispu.

23. Ostala povijest Asina, sve njegove pobjede i sve što je uèinio i gradovi koje je utvrdio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih? A u starosti bolovao je od nogu.

24. Asa je poèinuo sa svojim ocima i sahranjen je sa svojim ocima u gradu Davida, svoga praoca. Njegov sin Jošafat zakralji se mjesto njega.

25. Nadab, sin Jeroboamov, postade kraljem Izraela druge godine Asina kraljevanja Judejom i vladao je dvije godine Izraelom.

26. Èinio je zlo u oèima Jahvinim. Hodio je putem svoga oca i oponašao njegov grijeh na koji je navodio Izraela.

27. Baša, sin Ahijin, iz kuæe Jisakarove, uroti se protiv njega i ubi ga u Gibetonu, koji pripada Filistejcima i koji su opsjedali Nadab i sav Izrael.

28. Baša ga ubi treæe godine Asina kraljevanja Judejom i zavlada mjesto njega.

29. Kad je postao kraljem, pobi svu kuæu Jeroboamovu i ne poštedi nikoga od Jeroboamovih dokle sve ne istrijebi po rijeèi koju je Jahve rekao preko sluge svoga Ahije iz Šila.

30. Zbog grijeha što ih je uèinio i na koje je naveo Izraela i zbog gnjeva kojim je raspalio Jahvu, Boga Izraelova.

31. Ostala povijest Nadabova, i sve što je uèinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

32. Izmeðu Ase i Izraelova kralja Baše vladao je rat u sve njihove dane.

33. Treæe godine Asina kraljevanja Judejom postade Baša, sin Ahijin, kraljem nad svim Izraelom u Tirsi i vladao je dvadeset i èetiri godine.

34. Èinio je zlo u oèima Jahvinim i hodio je putem Jeroboama i njegovih grijeha kojima je zavodio Izraelce.

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina