1. tolma tiV umwn pragma ecwn proV ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouci epi twn agiwn

2. ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmoV anaxioi este krithriwn elacistwn

3. ouk oidate oti aggelouV krinoumen mhti ge biwtika

4. biwtika men oun krithria ean echte touV exouqenhmenouV en th ekklhsia toutouV kaqizete

5. proV entrophn umin legw outwV ouk estin en umin sofoV oude eiV oV dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou

6. alla adelfoV meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn

7. hdh men oun olwV htthma en umin estin oti krimata ecete meq eautwn diati ouci mallon adikeisqe diati ouci mallon apostereisqe

8. alla umeiV adikeite kai apostereite kai tauta adelfouV

9. h ouk oidate oti adikoi basileian qeou ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai

10. oute kleptai oute pleonektai oute mequsoi ou loidoroi ouc arpageV basileian qeou ou klhronomhsousin

11. kai tauta tineV hte alla apelousasqe alla hgiasqhte all edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou ihsou kai en tw pneumati tou qeou hmwn

12. panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousiasqhsomai upo tinoV

13. ta brwmata th koilia kai h koilia toiV brwmasin o de qeoV kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurioV tw swmati

14. o de qeoV kai ton kurion hgeiren kai hmaV exegerei dia thV dunamewV autou

15. ouk oidate oti ta swmata umwn melh cristou estin araV oun ta melh tou cristou poihsw pornhV melh mh genoito

16. h ouk oidate oti o kollwmenoV th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eiV sarka mian

17. o de kollwmenoV tw kuriw en pneuma estin

18. feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpoV ektoV tou swmatoV estin o de porneuwn eiV to idion swma amartanei

19. h ouk oidate oti to swma umwn naoV tou en umin agiou pneumatoV estin ou ecete apo qeou kai ouk este eautwn

20. hgorasqhte gar timhV doxasate dh ton qeon en tw swmati umwn kai en tw pneumati umwn atina estin tou qeou

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina