1. Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parnièiti se pred nepravednima, a ne pred svetima?

2. Ili zar ne znate da æe sveti suditi svijet? Pa ako æete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice?

3. Ne znate li da æemo suditi anðele, kamo li ne ono svagdanje?

4. A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži!

5. Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema meðu vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi meðu braæom?

6. Nego brat se s bratom parnièi, i to pred nevjernicima?

7. Zapravo, veæ vam je to nedostatak što se parnièite meðu sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti?

8. Nego vi èinite nepravdu i plijenite, i to braæu.

9. Ili zar ne znate da nepravednici neæe baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici,

10. ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovaèi, ni razbojnici neæe baštiniti kraljevstva Božjega.

11. To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.

12. "Sve mi je dopušteno!" Ali - sve ne koristi. "Sve mi je dopušteno!" Ali - neæu da mnome išta vlada.

13. "Jela trbuhu, a trbuh jelima; Bog æe i jedno i drugo uništiti." Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu!

14. Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas æe uskrisiti snagom njegovom.

15. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoæu li dakle uzeti udove Kristove i uèiniti ih udovima bludnièinim? Nipošto!

16. Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer veli se: Bit æe njih dvoje jedno tijelo.

17. A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.

18. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji uèini èovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.

19. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.

20. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina