1. ginesqe oun mimhtai tou qeou wV tekna agaphta

2. kai peripateite en agaph kaqwV kai o cristoV hgaphsen hmaV kai paredwken eauton uper hmwn prosforan kai qusian tw qew eiV osmhn euwdiaV

3. porneia de kai pasa akaqarsia h pleonexia mhde onomazesqw en umin kaqwV prepei agioiV

4. kai aiscrothV kai mwrologia h eutrapelia ta ouk anhkonta alla mallon eucaristia

5. touto gar este ginwskonteV oti paV pornoV h akaqartoV h pleonekthV oV estin eidwlolatrhV ouk ecei klhronomian en th basileia tou cristou kai qeou

6. mhdeiV umaV apatatw kenoiV logoiV dia tauta gar ercetai h orgh tou qeou epi touV uiouV thV apeiqeiaV

7. mh oun ginesqe summetocoi autwn

8. hte gar pote skotoV nun de fwV en kuriw wV tekna fwtoV peripateite

9. o gar karpoV tou pneumatoV en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia

10. dokimazonteV ti estin euareston tw kuriw

11. kai mh sugkoinwneite toiV ergoiV toiV akarpoiV tou skotouV mallon de kai elegcete

12. ta gar krufh ginomena up autwn aiscron estin kai legein

13. ta de panta elegcomena upo tou fwtoV faneroutai pan gar to faneroumenon fwV estin

14. dio legei egeirai o kaqeudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o cristoV

15. blepete oun pwV akribwV peripateite mh wV asofoi all wV sofoi

16. exagorazomenoi ton kairon oti ai hmerai ponhrai eisin

17. dia touto mh ginesqe afroneV alla sunienteV ti to qelhma tou kuriou

18. kai mh mequskesqe oinw en w estin aswtia alla plhrousqe en pneumati

19. lalounteV eautoiV yalmoiV kai umnoiV kai wdaiV pneumatikaiV adonteV kai yallonteV en th kardia umwn tw kuriw

20. eucaristounteV pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou tw qew kai patri

21. upotassomenoi allhloiV en fobw qeou

22. ai gunaikeV toiV idioiV andrasin upotassesqe wV tw kuriw

23. oti o anhr estin kefalh thV gunaikoV wV kai o cristoV kefalh thV ekklhsiaV kai autoV estin swthr tou swmatoV

24. all wsper h ekklhsia upotassetai tw cristw outwV kai ai gunaikeV toiV idioiV andrasin en panti

25. oi andreV agapate taV gunaikaV eautwn kaqwV kai o cristoV hgaphsen thn ekklhsian kai eauton paredwken uper authV

26. ina authn agiash kaqarisaV tw loutrw tou udatoV en rhmati

27. ina parasthsh authn eautw endoxon thn ekklhsian mh ecousan spilon h rutida h ti twn toioutwn all ina h agia kai amwmoV

28. outwV ofeilousin oi andreV agapan taV eautwn gunaikaV wV ta eautwn swmata o agapwn thn eautou gunaika eauton agapa

29. oudeiV gar pote thn eautou sarka emishsen all ektrefei kai qalpei authn kaqwV kai o kurioV thn ekklhsian

30. oti melh esmen tou swmatoV autou ek thV sarkoV autou kai ek twn ostewn autou

31. anti toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

32. to musthrion touto mega estin egw de legw eiV criston kai eiV thn ekklhsian

33. plhn kai umeiV oi kaq ena ekastoV thn eautou gunaika outwV agapatw wV eauton h de gunh ina fobhtai ton andra

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina