1. kai egw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin wV pneumatikoiV all wV sarkikoiV wV nhpioiV en cristw

2. gala umaV epotisa kai ou brwma oupw gar hdunasqe all oute eti nun dunasqe

3. eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhloV kai eriV kai dicostasiai ouci sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite

4. otan gar legh tiV egw men eimi paulou eteroV de egw apollw ouci sarkikoi este

5. tiV oun estin pauloV tiV de apollwV all h diakonoi di wn episteusate kai ekastw wV o kurioV edwken

6. egw efuteusa apollwV epotisen all o qeoV huxanen

7. wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o auxanwn qeoV

8. o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastoV de ton idion misqon lhyetai kata ton idion kopon

9. qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este

10. kata thn carin tou qeou thn doqeisan moi wV sofoV arcitektwn qemelion teqeika alloV de epoikodomei ekastoV de blepetw pwV epoikodomei

11. qemelion gar allon oudeiV dunatai qeinai para ton keimenon oV estin ihsouV o cristoV

12. ei de tiV epoikodomei epi ton qemelion touton cruson arguron liqouV timiouV xula corton kalamhn

13. ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur dokimasei

14. ei tinoV to ergon menei o epwkodomhsen misqon lhyetai

15. ei tinoV to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai autoV de swqhsetai outwV de wV dia puroV

16. ouk oidate oti naoV qeou este kai to pneuma tou qeou oikei en umin

17. ei tiV ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeoV o gar naoV tou qeou agioV estin oitineV este umeiV

18. mhdeiV eauton exapatatw ei tiV dokei sofoV einai en umin en tw aiwni toutw mwroV genesqw ina genhtai sofoV

19. h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomenoV touV sofouV en th panourgia autwn

20. kai palin kurioV ginwskei touV dialogismouV twn sofwn oti eisin mataioi

21. wste mhdeiV kaucasqw en anqrwpoiV panta gar umwn estin

22. eite pauloV eite apollwV eite khfaV eite kosmoV eite zwh eite qanatoV eite enestwta eite mellonta panta umwn estin

23. umeiV de cristou cristoV de qeou

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina