1. Jákob fölemelte szemét és körülnézett. Ott jött Ézsau négyszáz emberével. A gyerekeket elosztotta Lea, Ráchel és a két szolgáló között.

2. A szolgálókat gyermekeivel az élre állította, utána Leát gyermekeivel, és végül Ráchelt Józseffel.

3. Õ maga elõre ment, és hétszer meghajolt a földig, amíg közel ért testvéréhez.

4. Ézsau eléje sietett, megölelte, nyakába borult és sírt.

5. Azután fölnézett, és látta az asszonyokat meg a gyerekeket, és megkérdezte: "Kik ezek veled?" "Ezek a gyermekeim - válaszolta -, akikkel Isten megajándékozta szolgádat."

6. Erre a szolgálók gyermekeikkel odamentek és meghajoltak.

7. Utánuk odament Lea a gyermekeivel és meghajolt. Végül Ráchel lépett elõ Józseffel, és meghajtotta magát.

8. Erre õ megkérdezte: "Mit akartál azzal az egész táborral, amellyel találkoztam?" "Kegyelmet akartam találni uram színe elõtt" - válaszolta.

9. Ézsau ezt mondta: "Több van nekem, testvér, mint amennyi elég, maradjon meg neked, ami a tied."

10. De Jákob ellenkezett: "Ne úgy legyen, ha kegyelmet találtam színed elõtt, akkor fogadd el az ajándékot kezembõl. Úgy tekintettem arcodra, ahogy az ember Isten arcára néz. Te pedig szívesen fogadtál engem.

11. Fogadd el tehát az üdvözlõ ajándékot, amit neked vittek. Hiszen Isten gazdaggá tett és jól megy a sorom." Erre az ösztönzésre elfogadta.

12. Aztán így szólt: "Induljunk el, menjünk tovább, és majd melletted megyek."

13. De õ ezt válaszolta neki: "Uram tudja, hogy a gyerekek még gyengék, s a nyájból meg a barmok közül a szoptató állatok ápolásra szorulnak. Hacsak egy nap is túlságosan megerõltetjük õket, az egész nyáj tönkremegy.

14. Uram azért csak menjen szolgája elõtt, én pedig lassan tovább vonulok az elõttem járó nyáj lépésében és a gyerekek lépésében, amíg eljutok uramhoz Szeirbe."

15. Ézsau azt felelte: "Akkor néhány embert azok közül, akik velem vannak, odaadok neked kísérõül." "Minek az?" - kérdezte. "Csak találjak kegyelmet uram szemében!"

16. Így Ézsau aznap visszatért útjáról Szeirbe,

17. Jákob pedig elindult Szukkot felé és házat épített magának, az állatok számára pedig aklot csinált. Ezért nevezte a helyet Szukkotnak.

18. Jákob Paddan-Aramból való visszatérése után szerencsésen elért Szichem városához, amely Kánaán földjén fekszik.

19. A város elõtt ütötte fel sátortáborát. A darab földet, ahol táborát felállította, száz pénzegységért megvásárolta Szichem atyjának, Hámornak a fiaitól.

20. Ott oltárt épített, és elnevezte El-nek, Izrael Istenének.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina