1. Ádám, Szet, Enos,

2. Kenán, Mahalaleel, Járed,

3. Hénok, Metuselach, Lámech,

4. Noé, Szem, Kám, Jáfet.

5. Jáfet fiai: Gomer, Magog, a médek, Jáván, Tubál, Mesech és Tirász.

6. Gomer fiai: Askenász, Rifát és Togorma.

7. Jáván fiai: Elisa, Tarsis, a kittimek és a dananimok.

8. Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán.

9. Kus fiai: Szeba, Havila, Szabta, Ráma és Szabtecha. Ráma fiai: Seba és Dedán.

10. Kus nemzette Nimródot, õ gyakorolt elsõnek hatalmat a földön.

11. Micrajim leszármazottai a luditák, az anamiták, a lehabiták, a naftuchiták,

12. a patruziták, a kaszluchiták és a kaftoriták, akiktõl a filiszteusok eredtek.

13. Kánaán nemzette Szidont, az elsõszülöttet és Hetet,

14. továbbá a jebuzitát, az amoritát, a gargazitát,

15. a hivvitát, az arkitát és a szinitát,

16. az arvaditát, a cemaritát és a hamitát.

17. Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Arám. Arám fiai: Uc, Hul, Geter és Mesech.

18. Arpachsád nemzette Selachot, Selach nemzette Ébert.

19. Ébernek két fia született: az egyiknek a neve Peleg, mivel az õ idejében osztották fel a földet; a testvére neve Joktán.

20. Joktán nemzette Almoládot, Selefet, Hacarmavetet és Jerachot,

21. Hadorámot, Uzult, és Diklát,

22. Ebált, Abimaelt, Sebát,

23. Ofirt, Havilát és Jobábot. Ezek mind Joktán fiai.

24. Arpachsád, Selach,

25. Éber, Peleg, Reu,

26. Szerug, Nachor, Terach,

27. Ábrám, vagyis Ábrahám.

28. Ábrahám fiai: Izsák és Izmael.

29. Nemzetségük a következõ: Izmael elsõszülötte Nebajot, továbbá Kedár, Adbeel, Mibszam,

30. Misma, Duma, Massza, Hadad, Tema,

31. Jetur, Nafis és Kedma. Ezek Izmael fiai.

32. Keturának, Ábrahám mellékfeleségének fiai: õ szülte Szimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Jisbakot és Suachot. Joksán fiai: Seba és Dedán.

33. Midián fiai: Efa, Efer, Hanoch, Abida és Eldaa. Ezek mind Ketura fiai.

34. Ábrahám Izsákot nemzette. Izsák fiai: Ézsau és Izrael.

35. Ézsau fiai: Elifász, Reuel, Jeus, Jalam és Korach.

36. Elifász fiai: Temán, Omár, Cefi, Gatam, Kenász, Timna és Amalek.

37. Reuel fiai: Nachat, Szerách, Samma és Miza.

38. Szeir fiai: Lotán, Sobál, Cibeon, Ana, Dison, Ecer és Disán.

39. Lotán fiai: Hori és Homám és Lotán nõvére, Timna.

40. Sobál fiai: Alján, Manachát, Ebal, Sefi és Onam. Cibeon fia: Aja és Ana.

41. Ana fia: Dison. Dison fiai: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán.

42. Ecer fiai: Bilhán, Szaaván, Jaakán. Dison fiai: Uc és Arán.

43. Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielõtt Izrael fiainak királyuk lett volna: Bela, Beor fia; városát Dinhabának hívták.

44. Bela halála után Jobáb, a bocrai Szerach fia uralkodott helyette mint király.

45. Amikor Jobáb meghalt, helyette a temaniták földjérõl származó Husám uralkodott királyként.

46. Husám halála után Adad uralkodott helyette mint király, annak a Badadnak a fia, aki a midiánitákat Moáb mezején megverte. Városát Avitnak hívták.

47. Adad halála után a maszrekai Szamla uralkodott helyette királyként.

48. Szamla halála után a Rechobot-han-Nacharból származó Saul uralkodott helyette mint király.

49. Saul halála után Baal-Hanan, Achbor fia uralkodott helyette királyként.

50. Baal-Hanan halála után Hadad uralkodott helyette mint király. Városát Painak hívták. Feleségének neve Mehetabeel, aki a Me-Szahabból való Matred lánya volt.

51. Hadad halála után törzsfõnökök léptek fel Edomban: Timna törzsfõje, Alja törzsfõje, Jetet törzsfõje,

52. Oholibama törzsfõje, Ela törzsfõje, Pinon törzsfõje,

53. Kenász törzsfõje, Temán törzsfõje, Mibcár törzsfõje,

54. Magdiel törzsfõje, Irám törzsfõje. Ezek voltak Edom törzsfõnökei.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina