1. Az országban éhínség tört ki. Ez más ínség volt, mint az, amely Ábrahám idejében dühöngött. Ekkor Izsák elment a filiszteus királyhoz, Abimelekhez Gerárba.

2. Itt megjelent neki az Úr és így szólt: "Ne menj le Egyiptomba, hanem maradj azon a földön, amelyet mutatok neked.

3. Lakjál jövevényként abban az országban. Én veled leszek és megáldalak. Ezt a földet úgyis mind neked és utódaidnak adom, és megtartom eskümet, amelyet atyádnak, Ábrahámnak esküdtem.

4. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe,

5. mert Ábrahám hallgatott szavamra és megtartotta parancsomat, rendelkezésemet és utasításomat."

6. Így Izsák Gerárban maradt.

7. Amikor a helység lakói felesége iránt érdeklõdtek, így szólt: "A húgom." Félt ugyanis azt mondani: "A feleségem", különben a helység férfiai megölhetnék Rebekka miatt, mert õ szép.

8. Mikor már hosszabb idõt eltöltött ott, a filiszteus király kinézett az ablakán és látta, hogy Izsák szeretgeti feleségét.

9. Abimelek hívatta Izsákot, és így szólt hozzá: "Egészen biztos, hogy a feleséged, hogyan mondhattad tehát: a húgom!" "Azt gondoltam, hogy miatta meg kell halnom" - válaszolta Izsák.

10. Abimelek folytatta: "Miért tetted ezt? Népünkbõl valaki könnyen közeledhetett volna az asszonyhoz, s te nagy bûnt hoztál volna ránk."

11. Azután Abimelek megparancsolta az egész népnek: "Aki ezzel a férfival vagy ezzel az asszonnyal erõszakoskodik, halállal bûnhõdik."

12. Izsák vetett a földön, és abban az esztendõben százszorosan aratott, mivel Isten megáldotta.

13. Az ember gazdag lett, egyre gazdagabb, amíg nagy jóléthez nem jutott.

14. Voltak juhai, marhacsordái és számos szolgája. Ezért a filiszteusok irigykedtek rá.

15. A filiszteusok betömtek és földdel megtöltöttek minden kutat, amelyet atyjának, Ábrahámnak szolgái még atyja életében ástak.

16. Abimelek pedig így szólt Izsákhoz: "Távozz tõlünk, mert túl hatalmas lettél számunkra."

17. Ezért Izsák elvonult onnan, sátrát a Gerár völgyében ütötte fel és ott maradt. Azután Izsák újra kiásta a kutakat, amelyet atyjának szolgái ástak, de a filiszteusok Ábrahám halála után betömtek.

18. Ugyanazokat a neveket adta nekik, mint amelyeket Ábrahám adott.

19. Izsák szolgái a völgyben is ástak, és folyóvízû forrást találtak ott.

20. Ezért a gerári pásztorok vitába szálltak Izsák pásztoraival. Azt mondták: "A mienk a víz!"

21. Õ a forrást Eszeknek nevezte, mivel azok vitáztak vele. Azután más kutat ástak. E körül a kút körül is vita támadt, azért Szitnának nevezte.

22. Majd tovább vonult és más kutat ásott. Ezen aztán már nem vitáztak. Ezért a Rechobot nevet adta neki, mivel úgymond: "Az Úr tág teret adott nekünk, hogy terjeszkedhessünk a vidéken."

23. Innét fölment Beersebába.

24. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és így szólt hozzá: "Atyádnak, Ábrahámnak Istene vagyok. Ne félj, veled vagyok. Megáldalak és megsokasítom utódaidat szolgám, Ábrahám miatt."

25. Erre oltárt épített azon a helyen és segítségül hívta az Úr nevét. Ott verte fel a sátrát, Izsák szolgái pedig kutat ástak ott.

26. Abimelek eljött hozzá Gerárból bizalmasával, Achuszattal és vezérével, Pichollal.

27. Izsák megkérdezte: "Miért jöttök hozzám, hiszen gyûlöltök és elküldtetek magatoktól?"

28. Így feleltek: "Saját szemünkkel láttuk, hogy az Úr veled van. Ezért azt mondtuk: Legyen köztünk és közted esküvel megerõsített kapcsolat. Szerzõdést akarunk veled kötni.

29. Ne tégy nekünk rosszat, ahogy mi sem bántottunk, hanem csak jót tettünk veled, és engedtük, hogy békében elvonulj. Te az Úr kedveltje vagy!"

30. Erre lakomát készített nekik, ettek és ittak.

31. Másnap reggel kölcsönösen megesküdtek, majd Izsák elbocsátotta õket, s azok békében váltak el tõle.

32. Azon a napon jöttek Izsák szolgái és jelentést tettek a kútról, amelyet ástak: "Találtunk vizet!" - mondták.

33. Õ Sebuának nevezte el. Ezért nevezik a helyet Beersebának mind a mai napig.

34. Amikor Ézsau 40 éves volt, feleségül vette Jehuditot, a hetita Beeri lányát és Bászmát, a hetita Elon leányát.

35. Ezek szívfájdalom voltak Izsák és Rebekka számára.

“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina